Projekt gry Saper wykonany w C++ przy użyciu funkcji. Projekt dla I roku studiów Informatycznych.

Gra oferuje:
- sterowanie strzałkami
- wybór planszy: 9x9, 16x16, 16x30, własny rozmiar planszy
- wstawianie flag, znaków zapytania (podświetlane kolorami)
- algorytm odkrywający pola w grze saper (mojego autorstwa)
- statystyki rozgrywki np. czas gry, liczba ruchów, liczba odsłoniętych pól, rozmiar planszy

Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.

/*

The MIT License

Copyright (c) 2010 Webook.pl

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
*/
// Saper.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime> // time()
#include <conio.h> // zawiera funkcja getch()
#include <Windows.h> // zawiera funkcje Sleep()
#include <fstream>

using namespace std; // otwarcie przestrzeni nazw

//#############################################################################################/
// zmienne globalne
int ry, rx; // ry - rozmiar na osi y (liczba wierszy), rx - rozmiar na osi x (liczba kolumn)
int liczba_min; // zawiera informacje o liczbie min na planszy
string imie; // imie gracza
int liczba_flag;

char **tab0; // tablica ukryta zawierajaca bomby itd
char **tab1; // tablica ktora widzi gracz

//#############################################################################################/
// funkcje w programie
void color(int i=0);
void clear_screen();
void menu_drugie(int parametr);
void menu_glowne(int i=0);
void run_game(int komunikat=0);
void odslon_pola_wokol(int zi, int zx);

//#############################################################################################/
//#############################################################################################/

// Funkcja main
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

//intro
cout<<" _______. ___ .______ _______ .______ n";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 7);
cout<<" / | / \ | _ \ | ____|| _ \ n";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 8);
cout<<" | (----` / ^ \ | |_) | | |__ | |_) | n";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 3);
cout<<" \ \ / /_\ \ | ___/ | __| | / n";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 2);
cout<<".----) | / _____ \ | | | |____ | |\ \----. n";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 10);
cout<<"|_______/ /__/ \__\ | _| |_______|| _| `._____|";
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 2);
cout<<"nn2009 (c) webook.pl";
color();

cout<<"nnnnloading";
for(int i=0; i<10; i++) {
cout<<".";
Sleep(500);
}

menu_glowne();

//cout<<"nn";
//system("pause");
return 0;
}

//#############################################################################################/
//#############################################################################################/

//#############################################################################################/
// Funkcje programu

void color(int i) { // funkcja wlacza kolorowanie napisow drukowanych przez cout
if(i==1) { // czerwony
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY);
} else if(i==2) { // bialy
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE);
} else if(i==3) { // zielony
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_GREEN);
} else if(i==4) { // niebieski
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_BLUE);
} else if(i==5) { // czarno na bialym
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), BACKGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_INTENSITY | BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_BLUE);
} else { // domyslny kolor tekstu w konsoli
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE);
}
}

/**********************************************************************************************/

int get_int(string strConvert) {
int intReturn;
//http://www.techbytes.ca/techbyte99.html
// NOTE: You should probably do some checks to ensure that
// this string contains only numbers. If the string is not
// a valid integer, zero will be returned.
intReturn = atoi(strConvert.c_str());

return(intReturn);
}

/**********************************************************************************************/

void clear_screen() { // czyscimy ekran i pozostawiamy tylko linie z nazwa programu
system("cls");

color();
cout<<"====== Saper v1.01 08.01.2010 Webook.pl ======n";
//<<"Legenda:n"
color(2);
cout<<"Strzalki";
color();
cout<<" - sterowanie w menu gry i po planszyn"; // 75-lewo 77-prawo 72-gora 80-dol
color(2);
cout<<"Spacja";
color();
cout<<" - odslon pole, "; //32
color(2);
cout<<"ESC";
color();
cout<<" - wyjscie do menun"; //27
color(2);
cout<<"?";
color();
cout<<" - pytajnik (klawisz V) "; //118-v
color(2);
cout<<"F";
color();
cout<<" - flaga (klawisz F), "; //102-f
color(2);
cout<<char(42);
color();
cout<<" - minan"; //42 - mina
color(2);
cout<<char(219);
color();
cout<<" - zasloniete pole, ";
color(2);
cout<<char(176);
color();
cout<<" - odsloniete puste polen"
<<"=============================================================nn";
}

/**********************************************************************************************/

void menu_glowne(int i)
{
clear_screen();

char nawigacja;

cout<<"MENU:nWybierz pozycje za pomoca strzalek i entera.n" //enter - odczytujemy jako powrot karetki znak 13 http://www.asciitable.com/
<< "n- NOWA GRA ";
if(i == 0) {
color(1);
cout<<" <---";
color();
}
cout<< "n- LISTA ROZGRYWEK ";
if(i == 1) {
color(1);
cout<<" <---";
color();
}
cout<< "n- WYJSCIE ";
if(i == 2) {
color(1);
cout<<" <---n"; // znak zachety ponizej
color();
} else {
cout<<endl; // przesuwa znak zachety ponizej menu, by bylo estetycznie
}


do {
nawigacja = _getch(); // pobiera znak tak dlugo az zostana wcisniete strzalki gora/dol lub enter
} while(nawigacja!=80 && nawigacja!=72 && nawigacja!=13);

if(nawigacja == 80) { // w dol
if(i >= 2) {
i = 0;
} else {
i++;
}
menu_glowne(i);
} else if(nawigacja == 72) { // w gore
if(i <= 0) {
i = 2;
} else {
i--;
}
menu_glowne(i);
} else if(nawigacja == 13) { //enter
if(i != 2) { // jesli nie wybrano wyjscia to wlacz dane podmenu
menu_drugie(i);
}
} else {
menu_glowne(i);
}

}

/**********************************************************************************************/

void menu_drugie(int parametr) {

if(parametr == 0) { //nowa gra

clear_screen();
cout<<"Podaj swoje imie i nacisnij enter: ";
cin>>imie;

int i=0; // domyslnie ustalona strzalka w menu na pozycji 0
char nawigacja;

do {
clear_screen();

cout<<"Wybierz rozmiar planszy:n" //enter - odczytujemy jako powrot karetki znak 13 http://www.asciitable.com/
<< "n- plansza 9x9, liczba min: 10 ";
if(i == 0) {
color(1);
cout<<" <---";
color();
}
cout<< "n- plansza 16x16, liczba min: 40 ";
if(i == 1) {
color(1);
cout<<" <---";
color();
}
cout<< "n- plansza 16x30, liczba min: 99 ";
if(i == 2) {
color(1);
cout<<" <---";
color();
}
cout<< "n- plansza ustalona przez gracza ";
if(i == 3) {
color(1);
cout<<" <---n";
color();
} else {
cout<<endl; // znak zachety ponizej
}


do {
nawigacja = _getch(); // pobiera znak tak dlugo az zostana wcisniete strzalki gora/dol lub enter lub ESC(27)
} while(nawigacja!=80 && nawigacja!=72 && nawigacja!=13 && nawigacja!=27);

if(nawigacja == 80) { // w dol
if(i >= 3) {
i = 0;
} else {
i++;
}
} else if(nawigacja == 72) { // w gore
if(i <= 0) {
i = 3;
} else {
i--;
}
} else if(nawigacja == 27) { // ESC - wyjscie do menu glownego
menu_glowne();
} else if(nawigacja == 13) { //enter, wlaczenie trybu gry o danym numerze w zmiennej i

clear_screen();
if(i == 0) { // 9x9
ry=rx=9;
liczba_min = 10;
} else if(i == 1) { //16x16
ry=rx=16;
liczba_min = 40;
} else if(i == 2) { //16x30
ry = 16; // wierszy
rx = 30; // kolumn
liczba_min = 99;
} else { // plansza ustalona przez uzytkownika

string p_string; // pomocniczy string, do tej zmiennej wczytujemy numery pol, pozniej rzutujemy string na int dziek itemu unikniemy zawieszenia programu w przypadku gdy ktos zamiast liczby poda jakis ciag znakow

// pobieramy liczbe wierszy tak dlugo az bedzie wieksza od 1 i <=1000, plansza moze byc conajmniej 2x2, max 1000x1000
int komunikat_iw=0;
do {
if(komunikat_iw) {
cout<<"Podaj ilosc wierszy dla planszy (przedzial 2-1000): ";
} else {
cout<<"Podaj ilosc wierszy dla planszy: ";
}
cin.ignore(1000, 'n');
cin >> p_string;
ry = get_int(p_string);
komunikat_iw++;
} while(ry<=1 || ry >1000);

// pobieramy liczbe kolumn tak dlugo az bedzie wieksza od 1 i mniejsza badz rowna 1000
int komunikat_ik=0;
do {
if(komunikat_ik) {
cout<<"Podaj ilosc kolumn (przedzial 2-1000): ";
} else {
cout<<"Podaj ilosc kolumn: ";
}
cin.ignore(1000, 'n');
cin >> p_string;
rx = get_int(p_string);
komunikat_ik++;
} while(rx<=1 || rx >1000);

cout<<"nMozesz podac liczbe min na planszy w tym celu kliknij: Ln"
<<"Mozesz rowniez podac procentowa liczbe min, wcisnij: Pn";
char nawigacja_wybor_min;
do {
nawigacja_wybor_min = _getch();
} while(nawigacja_wybor_min!=108 && nawigacja_wybor_min!=112); //108-L 112-P

// wybrano opcje podania liczby min na planszy
if(nawigacja_wybor_min == 108) {

cout << "nPodaj ilosc min na planszy: ";
int a=0;
int max_min = ry*rx;
do {
if(a>0 && (liczba_min<=0 || liczba_min>=max_min)) {
cout<<"nUwaga: Liczba min musi byc wieksza od 0 i mniejsza od "<<max_min<<": ";
}
cin.ignore(1000, 'n');
cin >> p_string;
liczba_min = get_int(p_string);

a++;

} while(liczba_min<=0 || liczba_min>=max_min);
/*cout<<"ry: "<<ry<<endl;
cout<<"rx: "<<rx<<endl;
cout<<"liczba_min: "<<liczba_min<<endl;
Sleep(5000);*/


// wybrano opcje podania procentowo liczby min na planszy
} else if(nawigacja_wybor_min == 112) {

cout << "nPodaj procent min na planszy (zakres od 0-100): ";
int a=0;
int max_min = ry*rx;
do {
if(a>0 && (liczba_min<=0 || liczba_min>=max_min)) {
cout<<"nUwaga: Liczba min musi byc wieksza od 0 i mniejsza od "<<max_min<<".nPodaj inny procent min na planszy: ";
}
cin.ignore(1000, 'n');
cin >> p_string;
int procent_min = get_int(p_string);

liczba_min = (max_min*procent_min)/100;

cout<<"Liczba wyliczonych min (po obcieciu liczb po przecinku): "<<liczba_min<<"";
a++;

} while(liczba_min<=0 || liczba_min>=max_min);
// pauzujemy na 5s aby mozna bylo odczytac komunikat o liczbie min
cout<<"nnczekaj";
for(int i=0; i<10; i++) {
cout<<".";
Sleep(500);
}

}

//clear_screen();
}

tab0 = new char*[ry];
tab1 = new char*[ry];
for(int i=0; i<ry; i++) {
*(tab0+i) = new char[rx];
*(tab1+i) = new char[rx];

for(int x=0; x<rx; x++) {
tab0[i][x] = char(176); // wstawiamy do tablicy ukrytej znaczek pola odslonietego, niektore z tych pol nadpiszemy minami i numerkami o liczbie min wokolo
tab1[i][x] = char(219); // wstawiamy do tablicy widocznej dla gracza znaczek zaslonietego pola
}
}

// losujemy i wstawiamy miny do ukrytej planszy
int losowe_pole_y;
int losowe_pole_x;
int i=0;
srand(time(NULL)); // inicjujemy ziarno dla generatora liczb losowych
do {
losowe_pole_y = rand()%ry;
losowe_pole_x = rand()%rx;
if(tab0[losowe_pole_y][losowe_pole_x] != char(42)) { // jesli w wylosowanym polu nie ma jeszcze miny to wstawiamy tam mine
tab0[losowe_pole_y][losowe_pole_x] = char(42); // wstawiamy mine do wylosowanego pola
//cout<<losowe_pole_y<<", x: "<<losowe_pole_x<<endl;
i++;
}
//cout<<" "<<i<<" ----- "<<losowe_pole_y<<", x: "<<losowe_pole_x<<endl;
} while(i<liczba_min);

//wstawiamy do planszy ukrytej liczby o minach znajdujacych sie wokolo
int zi, zx; // zmienne do operowania wokol pola, ktorego szukamy miny
int z_miny; // liczba znalezionych min wokol pola
for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
z_miny=0; // resetujemy liczbe min wokol pola

if(tab0[i][x]!=42) { // pole dla ktorego liczby liczbe min wokol nie moze byc mina

//# Sprawdzamy 3 pola nad komorka i,x
zi=i-1; // pole wyzej
if(zi>=0) {
if(tab0[zi][x]==42) { // jesli w tym polu jest mina to zwiekszamy licznik min
z_miny++;
}

zx=x+1; // pole wyzej i jedna komorka w prawo
if(zx<rx) { // kolumna nie moze wystawac poza plansze
if(tab0[zi][zx]==42) {
z_miny++;
}
}
zx=x-1; // pole wyzej i jedna komorka w lewo
if(zx>=0) { // kolumna nie moze wystawac poza plansze
if(tab0[zi][zx]==42) {
z_miny++;
}
}
}


//# Sprawdzamy pola po prawej i lewej nad komorka i,x
zx=x+1; // jedna komorka w prawo
if(zx<rx) {
if(tab0[i][zx]==42) { // jesli w tym polu jest mina to zwiekszamy licznik min
z_miny++;
}
}

zx=x-1; // jedna komorka w lewo
if(zx>=0) {
if(tab0[i][zx]==42) { // jesli w tym polu jest mina to zwiekszamy licznik min
z_miny++;
}
}


//# Sprawdzamy 3 pola pod komorka i,x
zi=i+1; // pole wyzej
if(zi<ry) {
if(tab0[zi][x]==42) { // jesli w tym polu jest mina to zwiekszamy licznik min
z_miny++;
}

zx=x+1; // pole nizej i jedna komorka w prawo
if(zx<rx) { // kolumna nie moze wystawac poza plansze
if(tab0[zi][zx]==42) {
z_miny++;
}
}
zx=x-1; // pole nizej i jedna komorka w lewo
if(zx>=0) { // kolumna nie moze wystawac poza plansze
if(tab0[zi][zx]==42) {
z_miny++;
}
}
}


// jesli liczba min wokol pola jest wieksza niz 0 to wstawiamy numerek do pola i,x o liczbie min wokolo
switch(z_miny) {
case 1:
tab0[i][x] = '1';
break;
case 2:
tab0[i][x] = '2';
break;
case 3:
tab0[i][x] = '3';
break;
case 4:
tab0[i][x] = '4';
break;
case 5:
tab0[i][x] = '5';
break;
case 6:
tab0[i][x] = '6';
break;
case 7:
tab0[i][x] = '7';
break;
case 8:
tab0[i][x] = '8';
break;
case 9:
tab0[i][x] = '9';
break;
}

}
}

}// podglad ukrytej planszy
/*cout<<"nn";
for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
cout<<tab0[i][x]<<" ";
}
cout<<"nn";
}*/

liczba_flag = liczba_min;
run_game();


} else {
cout<<"(Error 1) Nieoczekiwany blad programu!";
}

} while(nawigacja!=13); // wykonuje obsluge menu az do momentu wcisniecia entera

} else if(parametr == 1) { // lista rozgrywek

clear_screen();

color(2);
cout<<"LISTA ROZGRYWEK:nNa zielono oznaczone sa wygrane, a przegrane na czerwono.nRozgrywki sa posortowane od najstarszej do najnowszej.nn";
color();

// przed odczytem otwieramy plik tak jakbysmy chcieli cos dopisac ale nic nie dopiszemy dzieki temu nieistniejacy plik zostanie utworzony
fstream plik;
plik.open("saper_log.txt", ios::app);
plik.close();

// odczyt
ifstream ifile("saper_log.txt");

string drukuj_linie;
int wierszy_pliku=1;
while(!ifile.eof()) {
getline(ifile,drukuj_linie);
if(drukuj_linie[0]=='P') { // jesli pierwsza litera jest P to znaczy ze ciag zaczyna sie na slowo PRZEGRANA wiec kolorujemy na czerwono
color(1);
cout<<wierszy_pliku<<". "<<drukuj_linie<<"nn";
color();
} else {
color(3); // kolorujemy na zielono jesli wygrana
cout<<wierszy_pliku<<". "<<drukuj_linie<<"nn";
color();
}
wierszy_pliku++;
}
ifile.close();
cout<<" To miejsce czeka na Ciebie! Przejdz do nowej gry!!";

cout<<"nnNacisnij enter aby przejsc do menu glownego.";
char nawigacja;
do {
nawigacja = _getch(); // pobiera znak enter/spacja lub ESC(27) aby wyjsc do menu
} while(nawigacja!=13 && nawigacja!=32 && nawigacja!=27);

menu_glowne();

}

}

/**********************************************************************************************/

void run_game(int komunikat) {
static int liczba_ruchow=0; // zawiera informacje ile razy wcisnieto strzalke
static int liczba_odsloniec=0; // zawiera info ile razy wcisnieto spacje aby odslonic pole
static long czas_startu_gry;
static int zi,zx; // zmienne sluzace do okreslania podswietlonego elementu
char nawigacja;
static long czas_gry=0;

clear_screen();
color(2);

if(liczba_ruchow==0) {
zi=zx=0; // domyslnie ustalona pozycja podswietlonego elementu
cout<<"Uzyj strzalek do nawigacji po planszy.nn";
}


if(liczba_odsloniec>=1) { // obliczamy czas gry dopiero po pierwszym ruchu
czas_gry = time(NULL)-czas_startu_gry;
}

string komunikat_do_pliku; // zawiera text o wygranej lub przegranej doklejany do pliku saper_log.txt
if(komunikat == 1) { // przegrana -koniec gry
int o_zi, o_zx; // wspolrzedne miny ktora odslonilismy i ktora spowodowala nasza przegrana
for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
if(tab1[i][x] == char(42)) { // kolorujemy na niebiesko mine na ktora gracz odslonil i kotra jest przyczyna przegranej
color(4);
cout<<tab1[i][x]<<" ";
color(2);
o_zi=i;
o_zx=x;
} else {
cout<<tab1[i][x]<<" ";
}
}
cout<<"nn";
}
color(1);
cout<<"PRZEGRANA ";
color(2);
for(int i=0; i<10; i++) { // przez kilka sekund wyswietlamy powyzsza plansze po czym resetujemy ekran i odslaniamy wszystkie miny kolorujac je na czerwono a odslonieto przez nas mine na niebiesko
cout<<".";
Sleep(500);
}
clear_screen();
color(2);
for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
if(tab0[i][x] == char(42)) { // kolorujemy na niebiesko mine na ktora gracz odslonil i kotra jest przyczyna przegranej, a reszte min na czerwono
if(i==o_zi && x==o_zx) {
color(4);
cout<<tab0[i][x]<<" ";
color(2);
} else {
color(1);
cout<<tab0[i][x]<<" ";
color(2);
}
} else {
cout<<tab0[i][x]<<" ";
}
}
cout<<"nn";
}
color(1);
cout<<"PRZEGRANA: ";
color(2);
cout<<"Niebieska mina stala sie przyczyna Twojej porazki.nn";

komunikat_do_pliku = "PRZEGRANA";

} else if(komunikat == 2) { // wygrana - koniec gry
for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
if(tab0[i][x] == char(42)) { // kolorujemy na zielono wszystkie miny
color(3);
cout<<tab0[i][x]<<" ";
color(2);
} else {
cout<<tab0[i][x]<<" ";
}
}
cout<<"nn";
}
color(3);
cout<<"WYGRANA! Gratulacje!nn";
color(2);

komunikat_do_pliku = "WYGRANA";
}

if(komunikat == 1 || komunikat == 2) {

cout<<"Czas gry: "<<czas_gry<<"s, Liczba min: "<<liczba_flag<<", Odkryc: "<<liczba_odsloniec<<", Ruchow: "<<liczba_ruchow;

// dopisanie wyniku do pliku
fstream plik;
plik.open("saper_log.txt", ios::app);
plik <<komunikat_do_pliku<<" GRACZA: "<<imie<<" | CZAS GRY: "<<czas_gry<<"s | TRYB: min: "<<liczba_min<<", plansza: "<<ry<<"x"<<rx<<" | STATY: odslonietych pol: "<<liczba_odsloniec<<", ruchow strzalkami: "<<liczba_ruchow<<endl;
plik.close();

//nalezy zresetowac liczbe ruchow i odsloniec na koniec gry
liczba_ruchow=liczba_odsloniec=0;

//niszczymy tablice dynamiczna
for ( int i=0; i<ry; ++i ) {
delete [] tab0[i];
delete [] tab1[i];
}
delete [] tab0;
delete [] tab1;


color();
cout<<"nnNacisnij enter aby przejsc do menu, gdzie sprawdzisz liste rozgrywek.";
do {
nawigacja = _getch(); // pobiera znak enter/spacja lub ESC(27) aby wyjsc do menu
} while(nawigacja!=13 && nawigacja!=32 && nawigacja!=27);

menu_glowne();
}

if(komunikat==0) {

for(int i=0; i<ry; i++) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
if(zi==i && zx==x) { // kolorujemy na czerwono element na ktorym jest zaznaczony
color(1);
cout<<tab1[i][x]<<" ";
color(2);
} else if(tab1[i][x]=='F' || tab1[i][x]=='?') {
color(5);
cout<<tab1[i][x];
color(2);
cout<<" ";
} else {
cout<<tab1[i][x]<<" ";
}
}
cout<<"nn";
}

cout<<"Czas gry: "<<czas_gry<<"s, Liczba min: "<<liczba_flag<<", Odkryc: "<<liczba_odsloniec<<", Ruchow: "<<liczba_ruchow;


do {
nawigacja = _getch(); // pobiera znak tak dlugo az zostana wcisniete strzalki gora/dol/lewo/prawo lub enter/spacja lub ESC(27), 102-F 118-V
} while(nawigacja!=80 && nawigacja!=72 && nawigacja!=75 && nawigacja!=77 && nawigacja!=13 && nawigacja!=32 && nawigacja!=27 && nawigacja!=102 && nawigacja!=118);

if(nawigacja == 80) { // w dol
if(zi == (ry-1)) { // jesli obecnie podswietlone pole jest ustawione na ostatnim wierszu to klikniecie w dol oznacza przeskoczenie do pierwszego wiersza
zi = 0;
} else {
zi++;
}
liczba_ruchow++;
run_game();
} else if(nawigacja == 72) { // w gore
if(zi == 0) { // jesli jestesmy w pierwszym wierszu to strzalka w gore przesuwa nas na ostatni wiersz
zi = ry-1; // -1 bo tablica jest od indexu 0
} else {
zi--;
}
liczba_ruchow++;
run_game();
} else if(nawigacja == 75) { // w lewo
if(zx == 0) { // jesli jestem w pierwszej kolumnie to po wcisnieciu strzalki w lewo przenosi mnie do ostatniej kolumny
zx = rx-1;
} else {
zx--;
}
liczba_ruchow++;
run_game();
} else if(nawigacja == 77) { // w prawo
if(zx == (rx-1)) { // jesli jestem w ostatniej kolumie to strzalka w prawo przenosi mnie do pierwszej
zx = 0;
} else {
zx++;
}
liczba_ruchow++;
run_game();
} else if(nawigacja == 27) { // ESC - wyjscie do menu glownego
liczba_ruchow=liczba_odsloniec=czas_gry=0;
menu_glowne();
} else if(nawigacja == 32 || nawigacja == 13) { //spacja lub enter sluzy do odslaniania pola
liczba_ruchow++;

if(tab1[zi][zx] != tab0[zi][zx]) { // jesli po raz pierwszy odslaniamy pole
liczba_odsloniec++;
// operacja odsloniecia
if(liczba_odsloniec==1) { // jesli po raz pierwszy odslonieto pole to od tego momentu liczymy czas
czas_startu_gry = time(NULL);
}

if(tab0[zi][zx] != char(42)) { // odsloniamy pole ktore nie jeste mina

odslon_pola_wokol(zi, zx);

// wykonujemy sprawdzenie czy wygrano juz gre
int czy_wygrano=1; // 1 - tak, jesli zmienna zawiera 0 to znaczy ze ktores pole nie zawierajace miny jest nie odkryte
for(int i=0; i<ry; i++) {
if(czy_wygrano) {
for(int x=0; x<rx; x++) {
if(tab0[i][x] != char(42)) { // jesli pole nie jest mina to sprawdzamy czy zostalo odkryte
if(tab1[i][x] != tab0[i][x]) { // jesli odkryte pole jest rozne od ukrytego to znaczy ze jeszcze cala plansza nie zostala odkryta
czy_wygrano=0;
break; // przerywamy sprawdzenie poniewaz jesli jakies pole jest nie odkryte to automatycznie nie ma sensu dalsze sprawdzanie
}
}
}
} else {
break; // przerywamy sprawdzenie jesli zmieniono wartosc czy_wygrano na 0
}
}

if(czy_wygrano) {
run_game(2); // parametr 2 - wygrana koniec gry
} else {
run_game();
}

} else if(tab0[zi][zx] == char(42)) { //mina - koniec gry
tab1[zi][zx] = tab0[zi][zx];
run_game(1); // parametr 1 - przegrana koniec gry
}
} else { // odlaniamy pole kotre jest juz odsloniete wiec nic nie robimy tylko odswiezamy plansze
run_game();
}

} else if(nawigacja == 102) { // F - wstawiamy flage
if(tab1[zi][zx] == char(219) || tab1[zi][zx] == '?') { // jesli pole jest zasloniete lub jest na nim pytajnik to wstawiamy na nie F
tab1[zi][zx] = 'F';
liczba_flag--;
} else if(tab1[zi][zx] == 'F') { // jesli na polu jest juz flaga to ja zdejmujemy
tab1[zi][zx] = 219; // ustawiamy zasloniete pole
liczba_flag++;
}
liczba_ruchow++;
run_game();
} else if(nawigacja == 118) { // V - wstawiamy pytajnik
if(tab1[zi][zx] == char(219)) { // jesli pole jest zasloniete to wstawiamy na niego pytajnik
tab1[zi][zx] = '?';
} else if(tab1[zi][zx] == 'F') { // jesli jest na polu flaga to wstawiamy na niego pytajnik i zwiekszamy liczbe dostepnych flag
tab1[zi][zx] = '?';
liczba_flag++;
} else if(tab1[zi][zx] == '?') { // jesli na polu jest juz pytajnik to go zdejmujemy
tab1[zi][zx] = 219; // ustawiamy zasloniete pole
}
liczba_ruchow++;
run_game();
}

}
}

/**********************************************************************************************/

void odslon_pola_wokol(int zi, int zx) {

//zi>=0 && zi<ry && zx>=0 && zx<rx
if(tab1[zi][zx] == char(219) || tab1[zi][zx] == 'F' || tab1[zi][zx] == '?') { //w tablicy widocznej jest polem zaslonietym/F/? to odslon go
tab1[zi][zx] = tab0[zi][zx];

if(tab0[zi][zx] == char(176)) { //jesli pole jest puste w tablicy ukrytej to odslon pola wokol niego
int zi_p1 = zi+1;
int zi_m1 = zi-1;
int zx_p1 = zx+1;
int zx_m1 = zx-1;


if(zi_m1>=0 && zx_m1>=0) {
odslon_pola_wokol(zi_m1,zx_m1); //gora lewo
}
if(zi_m1>=0) {
odslon_pola_wokol(zi_m1,zx); // gora
}
if(zi_m1>=0 && zx_p1<rx) {
odslon_pola_wokol(zi_m1,zx_p1); // gora prawo
}

if(zi_p1<ry && zx_m1>=0) {
odslon_pola_wokol(zi_p1,zx_m1); // dol lewo
}
if(zi_p1<ry) {
odslon_pola_wokol(zi_p1,zx); // dol
}
if(zi_p1<ry && zx_p1<rx) {
odslon_pola_wokol(zi_p1,zx_p1); // dol prawo
}

if(zx_m1>=0) {
odslon_pola_wokol(zi,zx_m1); // lewo
}
if(zx_p1<rx) {
odslon_pola_wokol(zi,zx_p1); // prawo
}

}
}

}

/**********************************************************************************************/