Handel to proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Do podstawowych funkcji handlu zalicza się: • uzgadnianie struktury rodzajowej towarów, • kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją, • kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia, • kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb. W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny. Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy). Handel hurtowy jest to jeden z etapów dystrybucji towarów na rynek. Hurtownik jest pośrednikiem pomiędzy producentem towaru, a handlem detalicznym (sklepami), kupuje on od producenta duże partie towaru, które potem sprzedaje placówkom handlowym - zarabia dzięki marży hurtowej. Sprzedaż hurtowa odbywa się na ogół poprzez wyspecjalizowane placówki handlowe - hurtownie. Handel detaliczny polega na realizacji sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na straganach i kramach, przez dostawę do mieszkań jest ostatnim najważniejszym ogniwem obrotu towarowego. Do podstawowych zadań handlu detalicznego należy: • zaopatrywanie konsumentów w towary zaspokajające ich potrzeby w sposób pełny i prawidłowy, oferowanie dodatkowych usług (np. dostawy do domu, sprzedaż ratalna, zamówienia telefoniczne), odpowiednie opakowania, • celowe kształtowanie konsumpcji poprzez reklamę, sposób oferowania, dodatkowe usługi przy zakupie, itd. • współudział w kształtowaniu cen na towary przez rejestrowanie reakcji rynku na zmiany cen, • prowadzenie produkcji i przetwórstwa dla uzupełnienia i wzbogacenia oferty. Formy handlu detalicznego: -handel stacjonarny -handel ruchomy -handel wysyłkowy Handel stacjonarny obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie. Przy stacjonarnej formie handlu klient odwiedza sklep. Handel ruchomy charakteryzuje się zmianami miejsca, a często oferowania towarów. Dociera do konsumenta wszędzie tam gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie dla klienta. Przy formie ruchomej „sklep przychodzi do klienta”. Handel wysyłkowy oferuje towary „na odległosć”...