Handel to proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

• uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,

• kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,

• kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,

• kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.

W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny. Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy). Handel hurtowy jest to jeden z etapów dystrybucji towarów na rynek. Hurtownik jest pośrednikiem pomiędzy producentem towaru, a handlem detalicznym (sklepami), kupuje on od producenta duże partie towaru, które potem sprzedaje placówkom handlowym - zarabia dzięki marży hurtowej. Sprzedaż hurtowa odbywa się na ogół poprzez wyspecjalizowane placówki handlowe - hurtownie. Handel detaliczny polega na realizacji sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na straganach i kramach, przez dostawę do mieszkań jest ostatnim najważniejszym ogniwem obrotu towarowego. Do podstawowych zadań handlu detalicznego należy:

• zaopatrywanie konsumentów w towary zaspokajające ich potrzeby w sposób pełny i prawidłowy, oferowanie dodatkowych usług (np. dostawy do domu, sprzedaż ratalna, zamówienia telefoniczne), odpowiednie opakowania,

• celowe kształtowanie konsumpcji poprzez reklamę, sposób oferowania, dodatkowe usługi przy zakupie, itd.

• współudział w kształtowaniu cen na towary przez rejestrowanie reakcji rynku na zmiany cen,

• prowadzenie produkcji i przetwórstwa dla uzupełnienia i wzbogacenia oferty.

Formy handlu detalicznego:

-handel stacjonarny

-handel ruchomy

-handel wysyłkowy

Handel stacjonarny obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie. Przy stacjonarnej formie handlu klient odwiedza sklep. Handel ruchomy charakteryzuje się zmianami miejsca, a często oferowania towarów. Dociera do konsumenta wszędzie tam gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie dla klienta. Przy formie ruchomej „sklep przychodzi do klienta”. Handel wysyłkowy oferuje towary „na odległosć” pozwalając na dogodniejsze dokonywanie zakupów (niż w przypadku handlu ruchomego i stacjonarnego) szczególnie na ograniczenie czasu zakupów.

Handel zagraniczny, czyli międzynarodowa wymiana (eksport i import) towarowa pomiędzy firmami pochodzącymi z różnych państw. Jest ona współcześnie powiązana z podziałem pracy i wysoką specjalizacją produkcji dóbr. Takie założenia handlu międzynarodowego pozwalają na maksymalnie efektywne wykorzystywanie posiadanych dóbr bądź usług, przy założeniu iż państwo prowadzi właściwą politykę handlową. Bardzo często zagraniczna wymiana handlowa to wyznacznik dobrobytu państwa. Charakterystyczne cechy handlu zagranicznego:

• odpłatność

• przemieszczanie towarów

• towary muszą pochodzić z różnych krajów

Jeżeli chodzi o polski handel zagraniczny to jego obroty w porównaniu z przodującymi państwami są stosunkowo małe, lecz warto zaznaczyć, że udany jest okres po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - w ciągu czterech lat (2004-2008) wartość naszego importu i eksportu wzrosła o ponad 130%. Mimo wszystko Polska jest krajem, który nadal więcej towarów importuje niż eksportuje. Powoduje to, że z handlu zagranicznego nie możemy czerpać tak wielkich zysków jak inne kraje.