Zarządzanie w sporcie 1.1. Definicja i funkcje zarządzania Leszek Krzyżanowski w jednej ze swych prac pisze, że zarządzanie jest to „wielce złożony proces polegający na podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu różnych wzajemnie powiązanych działań i decyzji kierowniczych, które zmierzają do zapewnienia takiego funkcjonowania organizacji, aby w sposób sprawny osiągane były jej cele” . Inny autor definiuje zarządzanie jako „swego rodzaju wędrówkę przez chaos, której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę” lub też jako „konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji miedzy nimi, instytucji formalno-prawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych, itp.) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi.” Z powyższych definicji wynika, iż zarządzanie jest procesem dalece złożonym, na który składa się wiele elementów i z których każdy jest bardzo ważny dla powodzenia całości. Można wyróżnić cztery podstawowe elementy będące jednocześnie funkcjami zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Planowanie jest to część zarządzania prowadząca do określenia celów organizacji, sposobów ich realizacji oraz zasobów potrzebnych do ich osiągnięcia. W procesie formułowania celów organizacji dąży się do porozumienia miedzy celami indywidualnymi oraz zbiorowymi uczestników organizacji, a także oczekiwaniami jej otoczenia, szczególnie konsumentów dóbr i usług czy wartości materialnych bądź niematerialnych, których wytwarzanie jest misją organizacji. Do wyboru sposobu osiągnięcia celów potrzebne jest dobre rozeznanie w stanie potencjału wytwórczego oraz ocena możliwości dostosowania tego potencjału do celów, jak również dostępność zasobów. Planowanie jest również pewnym angażowaniem się w przyszłość, gdyż wymaga umiejętności przewidywania, potrzebnej do uniknięcia pewnego ryzyka stojącego za realizacją celów. Według Krzyżanowskiego produktem planowania jest wzorzec działania organizacji w określonym przedziale czasu, czyli jej plan na dany okres. Taki plan działalności opracowywany jest głównie na podstawie historii i sytuacji majątkowo-finansowej organizacji oraz jej miejsca na rynku. Plany w organizacji mogą dotyczyć wielu różnych aspektów jej działalności oraz mogą być tworzone na różnych jej szczeblach. Przez tą różnorodność podzielono je według pięciu kryteriów: podmiotu planowania, przedmiotu planowania, zasięgu planu, charakteru planu oraz horyzontu planowania (Rysunek 1.). Podział według...