Zasoby organizacji kultury fizycznej Przez zasoby organizacji rozumiemy „ludzi i inne rzeczy, których wprowadzenie do procesu działania może się przyczynić do osiągnięcia celu” . Pojecie rzeczy w definicji należy rozumieć jako zasoby materialne i niematerialne organizacji. W innych definicjach można również spotkać podział zasobów na ludzi, zasoby rzeczowe, finansowe i informacyjne. W kulturze fizycznej wygodniej jednak mówić jest o ludziach, zasobach materialnych i niematerialnych. Człowiek jest najcenniejszym składnikiem każdej organizacji. Ludzie w organizacji najczęściej są określani jako czynnik ludzki, zasoby ludzkie, kapitał ludzki lub tez zasób pracowniczy, rzadziej jako siła robocza czy siła pracownicza. Na czynnik ludzki każdej organizacji składają się: kierownicy, czyli menedżerowie, zarząd, pracownicy oraz wszystkie inne osoby, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji, w przypadku organizacji sportowej mogą to być na przykład kibice klubu lub też prasa. Kapitał ludzki to nie tylko sam człowiek, ale również jego kwalifikacje, umiejętności, postawy i wzorce zachowań, systemy wartości, motywacja do pracy. W każdej organizacji mamy do czynienia z pewnym podziałem pracowników na tych, którzy wydają polecenia i tych, którzy je wykonują. W kulturze fizycznej można ten podział odzwierciedlić dzieląc uczestników na ćwiczących i tych, którzy organizują ćwiczenia. Pierwsza grupa, czyli ćwiczący mogę poddać się ćwiczeniom dobrowolnie (mówimy wtedy o sporcie czy rekreacji uprawianej dla przyjemności, ćwiczący czerpie z tego radość), z konieczności (gdy mamy do czynienia z rehabilitacja ruchową zalecaną przez lekarzy, mającą na celu poprawę zdrowia) oraz z przymusu (czyli np. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach czy ćwiczenia w wojsku). Grupę drugą, czyli osoby organizujące ćwiczenia można podzielić na: działaczy społecznych oraz pracowników kultury fizycznej. Działacze społeczni, czyli „członkowie obieralnych władz, powoływani dla wykonania określonych zadań w komisjach i komitetach oraz sędziowie” . Pracowników kultury fizycznej możemy natomiast podzielić na trzy grupy tj.: aparat szkoleniowy – w skład, którego wchodzą nauczyciele wf-u, trenerzy, instruktorzy oraz współpracujący z nimi lekarze, specjaliści odnowy biologicznej oraz pracownicy naukowi; aparat administracyjny – składający się z sekretarzy, kierowników biur, organizatorów imprez, księgowych, pracowników służb socjalnych, itd.; oraz aparat techniczno- obsługowy, – czyli magazynierzy, sprzątaczki, portierzy, ratownicy, itd. Ćwiczący, czyli głównie zawodnicy,...