Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji jest to, to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią . Tak według Andrzeja Koźmińskiego brzmi definicja otoczenia. On tez dzieli to otoczenie na: sieć współpracujących ze sobą organizacji, otoczenie ogólne oraz otoczenie międzynarodowe i globalne. Sieć współpracujących, powiązanych i konkurujących ze sobą organizacji to nieodłączny element otoczenia każdej organizacji. W skład tej sieci wchodzić mogą: agencje rządowe, klienci, partnerzy, konkurenci, grupy nacisku, dostawcy oraz związki zawodowe. W sporcie każde z tych elementów również ma swoje odzwierciedlenie. Jeśli chodzi o agencje rządowe nadzorujące działalność organizacji w dziedzinie sportu to mamy np. Ministerstwo Sportu i Turystyki, w przypadku klientów mówi się głównie o kibicach lub też osobach uprawiających sport korzystających z obiektów sportowych. Mówiąc o partnerach w sporcie można nawiązać do współpracy przy organizacji różnorodnych imprez np. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z miejscowym klubem sportowym organizują zajęcia piłki halowej dla dzieci i młodzieży. Konkurenci, czyli organizacje oferujące te same produkty i usługi na tym samym rynku w sporcie to głównie np. w dziedzinie piłki nożnej kluby z tej samej ligi. Grupy nacisku mogą działać zarówno w dobrym, jak i złym celu, w imię dobra szerszego lub wąsko rozumianego interesu grupowego. W sporcie grupa nacisku mogą być np. kibice wysuwający jakieś żądania względem władz klubu lub miasta. Z kolei dostawcy, czyli inne organizacje, które sprzedają organizacji swoje produkty bądź usługi potrzebne jej do prawidłowego funkcjonowania, możemy tu mówić np. o hurtowniach sprzętu sportowego. Związki zawodowe to organizacje lub zrzeszenia pracowników, których celem jest ochrona ich praw i interesów, w Polsce w dziedzinie sportu działa wiele związków zawodowych jednym z nich jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Piłkarzy. Otoczenie ogólne to ogólne warunki stanowiące podstawę funkcjonowania organizacji. Otoczenie to można podzielić na siedem podstawowych sektorów: prawny, środowiska fizycznego, środowiska ekonomicznego, środowiska technologicznego, środowiska społecznego, środowiska politycznego oraz środowiska kulturowego. Pierwszy z tych sektorów, czyli sektor prawny to wszystkie normy prawne regulujące funkcjonowanie organizacji. W przypadku sportu w Polsce to m.in. Ustawa o Kulturze fizycznej, Ustawa o sporcie kwalifikowanym czy Ustawa o stowarzyszeniach. Sektor środowiska fizycznego to środowisko naturalne, w którym działa organizacja, jak również...