Pojęcie i znaczenie promocji Promocja jest „marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu informacji, argumentacji i obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych”. Posiada ona trzy podstawowe funkcje wynikające z jej celów: informacyjną, pobudzającą oraz konkurencyjną. Funkcja informacyjna promocji leży u podstaw komunikowania sie przedsiębiorstwa z rynkiem i stwarza przesłanki transformacji strategii marketingowej w konkretną taktykę działań rynkowych. Ta funkcja promocji pełni ważną rolę w edukacji rynkowej konsumentów, ponieważ dostarcza im informacji na temat zjawisk rynkowych, produktów i usług znajdujących sie na rynku oraz zmian na nim zachodzących. Funkcja pobudzająca polega na dążeniu do wywołania w nabywcach pożądanych postaw i zachowań rynkowych. W tej funkcji ważne jest dostarczenie potencjalnym nabywcom właściwego zestawu przesłanek decyzyjnych, zarówno racjonalnych jak i emocjonalnych, umożliwiających dokonanie właściwego wyboru odpowiadającego potrzebom i preferencjom. Powyższe funkcje wiążą się ściśle z funkcją konkurencyjną, która skupia się na pozacenowych instrumentach rywalizacji rynkowej. Funkcja ta przejawia sie na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony wiąże się z oryginalnością i atrakcyjnością programów promocji oraz zastosowanymi instrumentami. Z drugiej strony sprowadza się do możliwości zakłócania programów promocyjnych konkurencji. Przez lata rozwoju promocji wytworzyło się wiele metod komunikowania się z otoczeniem oraz oddziaływania na nie. W działalności organizacji można wyróżnić następujące formy promocji: reklamę, działania public relations, promocję uzupełniającą (promocje sprzedaży), akwizycję, sponsoring oraz product placement. Organizacje sportowe stosują zazwyczaj wszystkie z przedstawionych form promocji, jednak ich wybór w odniesieniu do danego produktu musi być przemyślany. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących promocji organizacje sportowe powinny utworzyć plan promocji, który polega na sformułowaniu celów promocji i sposobów ich osiągania. Plan taki, powinien składać się z następujących elementów: celu promocji, adresatów działań promocyjnych, stosowanych form promocji i środków komunikowania (media) oraz budżetu promocyjnego i jego struktury oraz intensywności promocji w czasie . Pierwszym krokiem tworzenia planu promocji jest określenie jej celu. W literaturze wyróżnia się dwie grupy takich celów: cele ekonomiczne - mierzone...