Ługowanie (biotransformacja związków mineralnych). Wyczerpywanie się złóż bogatych wielu minerałów oraz złóż blisko powierzchni ziemi sprawia, że przemysł coraz częściej interesuje się : złożami ubogimi, wyrobiskami pokładów, hałdami materiałów odpadowych. Wykorzystanie materiałów niskiej zawartości pożądanego składnika możliwe jest przy użyciu metod mikrobiologicznego ługowania. Około 10- 20% światowej produkcji miedzi jest otrzymywane w wyniku mikrobiologicznego ługowania ubogich rud i hałd. Opracowywane są też metody odzyskiwania mikrobiologicznego cyny, złota, srebra. Zalety procesu bioługowania: a) niskie koszty inwestycyjne (związane ze stosowaniem prostych i tanich urządzeń) b) niskie koszty eksploatacyjne (proces egzoenergetyczny, zachodzi siłami natury) c) krótki czas budowy instalacji (prostota wymaganej instalacji) d) możliwość wykorzystania rud odpadowych i ubogich e) możliwość wykorzystania do przerobu rud f) możliwość odzyskania metali np. na drodze elektrolizy lub ekstrakcji g) eliminacja problemów emisji SO2 oraz As2O3 h) ograniczone zagrożenie ekologiczne i) wysoka sprawność wydzielania metali j) niezawodność procesu (udowodnione skuteczne zastosowania przemysłowe) k) proste operacje technologiczne (reaktory z mieszaniem lub hałdy) l) prosta kontrola procesu (pH środowiska, napowietrzanie, temperatura) Wady procesu bioługowania: a) względnie wolny przebieg b) trudności związane z kontrolą i sterowaniem procesu c) wrażliwość czynnika biologicznego d) trudności i zapewnienie właściwego natlenienia e) trudności z odzyskiwaniem metali z rozcieńczonych roztworów Procesy dotyczące przetwarzania metali lub ich związków zwykle siarczanów prowadzone z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz produktów ich metabolizmu są określone jako biohydrometalurgiczne. Obejmują one takie procesy mikrobiologiczne jak: biosorbcja- sorpcja jonów metali ciężkich na powierzchni komórki bioakumulacja- przenikanie i koncentrowanie jonów metali wewnątrz komórek bakterii lub grzybów bioprecypitacja- precypitacja związków metali ciężkich w wyniku aktywności mikroorganizmów, w trakcie której dochodzi do przejścia metalu w formę trudno rozpuszczalną, zmniejszając przy tym jego toksyczność bioługowanie- bezpośrednie lub pośrednie utlenianie złóż żelaza lub siarki powodując przejście form nierozpuszczalnych w formy rozpuszczalne biokrystalizacja- krystalizacja związków metali ciężkich w wynikuy aktywności drobnoustrojów mająca podobne skutki jak proces bioprecypitacji biodegradacja- wykorzystywanie bakterii w procesach rozkłady lub unieszkodliwiania odpadowych (w tym...