Funkcjonowanie współczesnego państwa opiera się na panowaniu odpowiedniej klasy , której reprezentantem są partie polityczne a także grupy nacisku. Partia polityczna (partia od łac pars-część oraz partire-dzielić) jest to dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, jest również najbardziej świadomym odłamem klasy społecznej . Definicja ustawowa: USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Art. 1.1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej. Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim ,są zaliczane do organizacji społecznych , realizując swoje podstawowe zadania pośredniczą między społeczeństwem a państwem. Sposób sprawowania tego pośrednictwa w dużej mierze zależy od formy rządów , gdyż inaczej wygląda ona w autorytarnych systemach a inaczej w systemach demokratycznych . W warunkach systemów niedemokratycznych partie polityczne zmierzają do podporządkowania społeczeństwa rządzącej elicie. Współcześnie w poczynaniach partii dominują przedsięwzięcia zmierzające do uzyskania poparcia elektoratu. Powszechnie wyróżnia się trzy systemy partyjne : wielopartyjny , dwupartyjny , jednopartyjny. W ustaleniu systemu partyjnego nie bierze się pod uwagę liczebności partii w danym kraju ale tylko te partie , które mają liczyć na sukces w ubieganiu się o władzę w państwie. Partie polityczne funkcjonują we wszystkich państwach, choć ich forma jest bardzo różnorodna, swoim rodowodem sięga kręgów europejskiej kultury. Za pierwsze partie polityczne które miały charakter nowoczesnych ,współczesnych partii uznaje się te które zaczęły powstawać w masowym środowisku w II połowie XIX wieku na terenie Europy. Polskie Partie realizują trzy podstawowe funkcje: - Funkcja kształtowania opinii postaw politycznych - Funkcja wyborcza -Funkcja rządzeni -Funkcja kształtowania opinii i postaw politycznych. Zadaniem, jakie wszystkie partie stawiają przed sobą jest kształtowanie opinii politycznych nie tylko swych członków, ale również szerokich kręgów społecznych, które partia chce pozyskać . Kształtowanie opinii to zadanie informacyjne, można tu wyodrębnić typowo informacyjną działalność członków partii, w tym specjalistów na przykład od kontaktów z mediami - rzeczników prasowych ( środki masowego przekazu) oraz działalność nastawioną na tworzenie pewnego wizerunku partii, określaną jako marketing polityczny. Znacznie większe...