Prawo Temat: „Państwo, naród, obywatel i społeczeństwo.” W swojej pracy chciałbym scharakteryzować i omówić każdy podmiot z tematu. Państwo, naród, obywatel i społeczeństwo są to podmioty które maja ze sobie cechy wspólne ale mimo to będę każdy podmiot opisywał oddzielnie. Na wstępie chciałbym zdefiniować każda z tych pojęć zaczynając od państwa. Tak naprawdę definicji państwa jest naprawdę wiele. Przedstawie tylko dwie z nich. Jedna to typowo polityczna definicja: „Państwo jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów.” Druga definicja jest mniej skomplikowana i mówi o tym że „Państwo to polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa. Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych.” Z tych dwóch definicji wynika ze aby państwo było prawnie za nie uznane musi posiadac pewne cechy takie jak: • stałą ludność, • suwerenną władzę, • określone terytorium oddzielone od innych granicą, • zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. Podsumowując, Państwo jest organizacją polityczną. Sensem jego istnienia, osią jego zainteresowania jest rządzenie społeczeństwem. Jest organizacją globalną, ogarniającą całe społeczeństwo. Jednym z czynników wpływających na państwo jest jego naród. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków. Można go zdefiniować w ten sposób że: „Naród to wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia.” Naród a państwo. Większość istniejących narodów tworzy niezależne państwa. Ich powstanie wiąże się ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych w XVIII i XIX wieku, kiedy to powstała idea, że każdy naród powinien tworzyć niezależne państwo. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy państwem a narodem można określić dwoma terminami: • narodotwórcza rola państwa - młode państwo za pomocą działań politycznych, ekonomicznych czy oświatowych doprowadza do zjednoczenia różnych grup etnicznych w jeden zintegrowany naród. Może się to także odbywać na drodze podbojów terytorialnych danego państwa....