,,Ze wszystkich przemian geopolitycznych w Europie pod koniec zimnej wojny, za najbardziej dramatyczne niektórzy obserwatorzy uznali zjednoczenie Niemiec, które właśnie po zjednoczeniu praktykowały politykę ostrożności i wstrzemięźliwości." Zjednoczenie Niemiec nastąpiło na mocy porozumienia zawartego 12 września i nastąpiło 3 października 1990 roku, wtedy też landy NRD przyłączyły się do RFN. Lata zimnej wojny przyniosły stanowisko pasywne wobec Zachodu i wydarzeń, które rozgrywały się na arenie międzynarodowej. Spowodowane było to ,,chęcią zrehabilitowania się za zbrodnie rządów nazistowskich”1 Jak tłumaczy niemiecki politolog Hans-Peter Schwarz, pasywność niemieckiej polityki wynikała z tego jaki Niemcy mieli ówcześnie stosunek do władzy. Natomiast następnie rozpoczęło się 'otwieranie się na świat'- aktywna współpraca w organizacjach międzynarodowych, stosowanie praw człowieka, dialog polityczny, wspomaganie rozwoju,a nawet wspieranie działań rozbrojeniowych oraz aktywnej kontroli zbrojeń. Przed zjednoczeniem RFN i NRD był dylemat czy status quo w Europie, a tym samym bezpieczeństwo sąsiadów ma być uznane czy stanąć tzw.okoniem i akceptować podział Europy. Zjednoczenie Niemiec pokazało,że powstało jakby inne państwo- stabilność demokracji, brakiem wrogów i brakiem roszczeń terytorialnych. Pokazało to również,że będzie miało bardzo silne związki z zachodem. Zjednoczenie Niemiec przyniosło wzrost potęgi, w Europie centralne położenie i nowych sąsiadów-Czechy i Polskę. Pisząc o przemianach niemieckiej polityki bezpieczeństwa należy wspomnieć z czego wynikają dalsze przemiany. Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec2 podpisany w wyniku konferencji 2+4 istotnie wpłynął na dalszy kształt polityki prowadzonej przez RFN. Z tego dokumentu wynikało,że: terytorium zjednoczonych Niemiec stanowią terytoria RFN, NRD, Berlina(art. 1 ust 1), zrzeczenie się roszczeń terytorialnych wobec innych państw(art. 1 ust 3); postanowienie o zawarciu układu między ZSRR, a zjednoczonymi Niemcami w sprawie wycofania wojsk radzieckich z byłej NRD, które miało nastąpić w 1994(art 4) zezwolenia na stacjonowanie na terytorium byłej NRD po wycofaniu wojsk oddziałów radzieckich oddziałów niemieckich sił zbrojnych, które podporządkowane będą NATO z zastrzeżeniem,że nie wolno będzie umieszczać na tym terenie nośników broni jądrowej(art.5 ust 3), zobowiązanie,że ich siły zbrojne nie przekroczą 370 tys.żołnierzy, a RFN nie będzie używać żadnej broni niezgodnie ze swoją konstytucją i Kartą Narodów Zjednoczonych(art 3 ust 2 i art 2); zobowiązanie zjednoczonych Niemiec do...