Środowisko ma silny wpływ na działanie organizacji. Działania organizacji zależą i muszą zawsze zważać na poszczególne cechy środowiska. To właśnie umiejętne czytanie otoczenia może doprowadzić organizacje do spełnienia i realizacji swoich celów. Aby lepiej poznać jak środowisko odziałowuje na organizacje i jakie zachodzą między nimi relacje, należałoby zapoznać się najpierw z definicją otoczenia organizacji. Encyklopedia PWN informuje, że otoczenie to wszystko to, co znajduje się poza układem rozważanym i co może wywierać na niego wpływ lub na co dany układ oddziałuje. Otoczeniem jest więc zbiór wszystkich składników nie należących do rozważanego systemu, których zmiany mogą spowodować przejście systemu w stan odmienny od istniejącego1. Po przeanalizowaniu definicji można zauważyć, że środowisko i otoczenie silnie na siebie odziałowuja. Należy więc dodać bardzo ważną zależność zachodzącą pomiędzy organizacją i otoczeniem. Otóż otoczenie może funkcjonować bez żadnej konkretnej organizacji natomiast organizacja nie może funkcjonować bez otoczenia. Dla tego też dla osób zarządzających organizacjami, otoczenie jest źródłem niepewności gdyż ulega ono ciągłym zmianom. Taka sytuacja nakazuje do konieczności opisu i charakterystyki otoczenia organizacji. Otoczenie można podzielić na otoczenie zewnętrzne(wszystko to, co na zewnątrz organizacji) i wewnętrzne(składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji). Otoczenie zewnętrzne może być ogólne(obejmujące elementy znane i bliżej nie sprecyzowane, aczkolwiek wpływające na działanie organizacji) bądź celowe(obejmujące elementy wpływające bezpośrednio na działanie organizacji w zależności od jej rodzaju). Otoczenie zewnętrzne-ogólne to są tak zwane wymiary. Wyróżnia się takie wymiary jak : polityczno-prawny, ekonomiczny, socjologiczno-kulturowy, techniczno-technologiczny i międzynarodowy. Krótka charakterystyka wymiarów przybliży ich wpływ na działanie organizacji. Wymiar polityczno-prawny to nic innego jak wszelkie relacje, stosunki jakie zachodzą pomiędzy organizacją a państwem. W te relacje wchodzą normy, przepisy, regulacje prawne oraz ich jakość. Tak więc ten wymiar reguluje działanie organizacji na tle prawnym, normuje w jaki sposób należy przeprowadzać wszelkie operacje zgodnie z prawem. 1Włodzimierz Kryszewski,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1983 czerwiec Organizacje muszą bezwzględnie przestrzegać wymiaru polityczno-prawnego aby wogóle istnieć.Wymiar ekonomiczny to wymiar, na który organizacje muszą szczególnie zwracać uwagę, ponieważ określa on system finansowo-bankowy, podatkowy, system gospodarczy,...