WSPÓŁDZIAŁANIE RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z SIŁAMI ZBROJNYMI RP W STANACH NADZWYCZAJNYCH Spis treści Wstęp…………………………………………………………………2 Istota stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego i stanu wojennego……………................................................................ Determinanty współdziałania……………………………………… Zakres i treść współdziałania SZ z podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach stanu klęski żywiołowej……………………………… Zakres i treść współdziałania SZ z podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach stanu wyjątkowego………………………………… Zakres i treść współdziałania SZ z podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach stanu wojennego…………………………………… Zakończenie………………………………………………………. Wstęp Niemalże nie każde państwo na świecie narażone jest na niebezpieczeństwa wynikające z zaistnienia w określonym czasie na jego terytorium stanu odbiegającego od normy, co określane jest jako stan nadzwyczajny. Takie stany o charakterze wyjątkowym mogą dotyczyć zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego państwa. Zaistnienie stanu nadzwyczajnego, będącego zagrożeniem państwa zazwyczaj powoduje wprowadzenie na terenie określonego obszaru danego państwa, lub też całego jego terytorium nadzwyczajnych środków o charakterze szczególnym. Do takich środków stosowanych w RP w przypadkach zaistnienia przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego możemy zaliczyć między innymi szczególną koncentrację władzy urzędu Prezydenta, oraz rządu, ograniczenie praw, a także swobód i wolności obywatelskich. Istotnym zmianom podlegają także zasady funkcjonowania organów państwowych, a także zmienione zostają zasady stanowienia prawa. W takich sytuacja naturalnym jest więc, że zawieszeniu ulegają niektóre normy i zasady konstytucyjne. W ich miejsce wprowadzane są szczególne regulacje prawne ustawowo odnoszące się do określonego stanu nadzwyczajnego. Ustawa zasadnicza jaką jest Konstytucja RP w jej art.228 p.1 mówi „w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej”. Niezależnie od tego w drodze zwykłych ustaw zabezpieczone są środki i przepisy jakie winny być w czasie nadzwyczajnym stosowane. Wspomnieć należy, iż to organ Rady ministrów prowadzi politykę tak wewnętrzną, jak i zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi Rada Ministrów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, oraz bezpieczeństwa zewnętrznego. Dlatego też posiada szczególne kompetencje obejmujące...