Czechosłowacja rozpadła się na dwa odrębne państwa – Republikę Czeską oraz Słowację, 31 grudnia 1992 roku po długich debatach i dyskusjach przy do końca nie zdecydowanej opinii publicznej. Nadal obywatele Czech i Słowacji oraz zagraniczni obserwatorzy nie są pewni słuszności decyzji, która doprowadziła do rozpadu. Nie ma konkretnego, najważniejszego czynnika, który do tego doprowadził, złożyło się na to wiele powodów, które postaram się w tej pracy pokrótce przedstawić. Analizując wszystkie czynniki prowadzące do rozpadu można je podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne wydają się tu być istotniejsze, gdyż zalicza się do nich odmienności społeczne, polityczne, historyczne i kulturowe różniące Czechów i Słowaków. Dr hab. Radosława Zendrowskiego przedstawił w swoim opracowaniu następujący podział : ` Czynniki wewnętrzne: 1. Przyczyny historyczne o Wymiar polityczny o Wymiar społeczno – ekonomiczny o Wymiar religijno – kulturowy 2. Przyczyny współczesne o Świadomość społeczno – polityczna Czechów i Słowaków o Strukturalne uwarunkowania o Interesy elit politycznych Natomiast wśród czynników zewnętrznych można wyróżnić: o Demontaż „komunistycznej zamrażarki” o Historyczna prawidłowość o Perspektywa integracji europejskiej o Stosunek społeczności międzynarodowej Analizę poszczególnych czynników rozpocznijmy od czynników zewnętrznych. W 1989 w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji Czechosłowacja przestała być państwem zależnym od Związku Radzieckiego, zaczęła sama decydować o swym losie, wcześniej bowiem, wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące państwa Czechosłowackiego podejmowaną w Moskwie. Był to czynnik, który skupiał i utrzymywał Czechy i Słowację, ZSRR bowiem nie chciało podziału na dwa odrębne państwa. Po aksamitnej rewolucji, uzależnienie od Moskwy znikło. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym, który niewątpliwie mógł się przyczynić do upadku Czechosłowacji, była obserwowalna od przełomu XIX i XX wieku tendencja do podziału państw niehomogenicznych etnicznie. W czasie gdy, Czechosłowacja dyskutowała nad podziałem, mieliśmy do czynienia z rozpadem Związku Radzieckiego na małe republiki oraz rozpadem Jugosławii. Integracja europejska w postaci Unii Europejskiej także miała swój wpływ na podział Czechosłowacji według badaczy. Głoszą oni iż Czesi uważali, że szybciej odnajdą się w zachodniej Europie bez „uboższych Słowaków”, natomiast Słoweńcy pokładali nadzieję w integracji jako sposób na pokazanie się całej Europie i Światu jako niezależny naród i państwo. Zainteresowanie opinii publicznej także po części miało swój wpływ na to się działo w...