Małgorzata Leszczyńska Na wstępie mojej pracy chciałabym omówić pojęcie zmian organizacyjnych. Jest wiele definicji zmian w zarządzaniu, przytoczę kilka wybranych. Zmiana jest pojęciem bardzo ogólnym, oznacza planowane i nieplanowane, pożądane i niepożądane zdarzenia czy procesy. Podam najpowszechniejszą definicję zmiany organizacyjnej. Jest to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji . Jest jeszcze wiele innych ciekawych określeń. Zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa . Zmiana jest to też przekształcenie istniejącego układu według ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji . Zmianą można nazwać także komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji . Reformy w organizacji czasami przebiegają dosyć szybko i niespodziewanie, co może wpłynąć na działalność przedsiębiorstw. Zmiany są nieodłącznym elementem związanym z prawidłową działalnością każdego przedsiębiorstwa. Firmy muszą się zmieniać, gdyż zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują. Wiele organizacji dostrzega potrzebę zmian wtedy, kiedy zmienia się coś, co jest z nimi bezpośrednio związane. W takich sytuacjach organizacjom nie pozostaje nic innego jak dostosować się do otaczających ich reform. Brak przewidywania zmian czy brak właściwego rozwiązania i odpowiedniej odpowiedzi na zmianę warunków otoczenia w organizacji to główne przyczyny problemów, których można byłoby uniknąć. Organizacja, która nie potrafi się zmieniać i jest oporna na jakiekolwiek zmiany czy też napotyka coraz więcej problemów w prawidłowym rozwoju i efektywnej działalności przestaje się „liczyć” i zanika w dzisiejszym świecie . W dalszej części referatu chcę przedstawić ogólny podział na rodzaje zmian organizacyjnych i nieco bardziej szczegółowo opisać obszary ich występowania. Zmiany organizacyjne dzielą się na makrosystemowe i mikrosystemowe. Te pierwsze polegają między innymi na odgórnym wprowadzaniu reform, natomiast drugie mikrosystemowe oznaczają zmiany dokonujące się oddolnie. Zmiany makrosystemowe obejmują reformy systemowe, strukturalne oraz programowe. Mikrosystemowe zmiany dzielimy na innowacje, modyfikacje oraz usprawnienia. Jest to ogólny podział na rodzaje zmian organizacyjnych. Można jeszcze dokonać podziału na zmiany wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, na zmiany dostosowawcze i planowane czy też na radykalne i...