...

iana może dotyczyć na obszarze strategii na przykład odchodzenia od wzrostu na drodze cięć. Organizacja, która składa się z wielu niezależnych jednostek może zmienić swój portfel w drodze zakupu lub sprzedaży. Może też zmienić strategię dla wybranej jednostki przez odejście od strategii zróżnicowania i przyjęcie strategii przewodnictwa pod względem kosztów. Może również zmienić strategię na poziom funkcjonalny czy też swoje stanowisko w różnych sprawach związanych z działalnością firmy. Organizacja może podjąć też decyzję o wspólnym przedsięwzięciu lub wkroczeniu na rynki międzynarodowe. Każda reforma przykładowo wymienionych powyżej decyzji jest odzwierciedleniem zmiany strategii. Drugą zmianą jest zmiana struktury i projektu organizacji. Organizacja może zmienić sposób projektowania stanowisk pracy oraz podstawę ich grupowania. Może także wprowadzać zmiany w układach stosunków podporządkowania czy we władzy formalnej. Zmiany mogą dotyczyć również mechanizmów koordynacji oraz wzajemnych proporcji między liniową i sztabową. Organizacja ma prawo do zmiany ogólnego projektu. Może zmienić dowolną część swojego systemu zarządzania. Trzecią, przedostatnią zmianą są zmiany techniki i operacji. Zmiany techniczne w dzisiejszych czasach nabierają dla wielu organizacji coraz większego znaczenia. Najważniejsze są zmiany w zakresie sprzętu. Organizacje są zmuszane do kupna nowych modeli sprzętu i maszyn, by nie przegrać z konkurencją. Z wprowadzeniem nowego sprzętu wiążą się zmiany w procesie pracy. Zdarza się też, że dla wprowadzenia powyższych zmian towarzyszą zmiany sekwencji pracy, czyli zmiany kolejności lub sekwencji stanowisk roboczych objętych określonym procesem wytwórczym. Przykładem mogą być różne sposoby kolejności przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych, składania czeków, uzyskiwania kontrasygnaty i wysyłania czeków. Można zestawić dwa pierwsze etapy czy też dla jednego pracownika powierzyć wnioski, a innemu czeki. Inną zmianą techniczną są zmiany w systemach informacyjnych. Postęp komputerowy wprowadził duże zmiany na stanowiskach roboczych. Główny cel użycia komputerów w organizacji to możliwość przetwarzania informacji pracownikom. Czwartą i ostatnią z omawianych przeze mnie zmian jest zmiana ludzi. Każda organizacja ma możliwość podejmowania decyzji o poziomie kwalifikacji swoich pracowników. Owe zmiany mogą wynikać ze zmian technologii czy po prostu z chęci podwyższenia poziomu jakości siły roboczej. Organizacje muszą się liczyć z zapewnieniem szkoleń i odpowiednim doborem ludzi. W...