Temat: Wyszukiwanie przepisów prawa w wydawnictwach drukowanych oraz elektroniczna forma przypisywania prawa . Swój referat chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia kluczowego pojęcia mam tutaj na myśli oczywiście przepis prawa. Jak podają fachowe źródła związane z prawoznawstwem przepis prawa to nic innego jak wypowiedź w akcie normatywnym (termin akt normatywny- sjest to dokument zawierający normy, które nie są pisane tekstem ciągłym, lecz podzielone na odcinki) w treści aktu normatywnego zawarta jest norma prawna ( termin norma prawna- norma oznacza wypowiedź skierowaną do danej osoby lub grupy osób, zawierająca nakaz, zakaz lub dozwolenie określonego zachowania się. Normy prawne istnieją obok innych norm, z których można wyróżnić obyczaje, normy moralne oraz religijne. Normę prawną charakteryzuje m.in. to, że odnosi się tylko do czynów a nie do myśli. Normy prawne zawarte są w przepisach prawa zawartych w aktach normatywnych (Ryc. 1). Norma prawna skierowana jest do adresata, który zobligowany jest do określanego w normie zachowania się). Jest ona zarazem najmniejszą jednostką systematyzującą w akcie normatywnym. Przepisy prawa dzielimy na ogólne ( z łac. leges generale) oraz szczególne ( z łac. leges speciales). Przepisy ogólne regulują szeroki zakres spraw, szeroki katalog adresatów a ich dyspozycja zawiera ogólne reguły zachowania. Natomiast przepisy szczególne opisują wyjątki od przepisów ogólnych. Np.: Przepisem szczególnym w stosunku do Kodeksu pracy jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która przewiduje stosowanie do pracowników obsługujących aparat rentgenowski 5 godzinnej normy dobowej czasu pracy. Konsekwencją szczególnego charakteru tego przepisu jest to, że w stosunku do tych pracowników stosujemy 5 godzinną normę dobową czasu pracy a nie 8 godzinną, która wynika z przepisu ogólnego zwartego w art.129 par. 1 K.p. (tak masz to przeczytać artykule sto dwudziestym dziewiątym paragrafie pierwszym w Kodeksie pracy). Ważny jest fakt, że przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym. Wcześniej wspominałam, że w przepisach prawnych zawarte są normy prawne. Nie ma jednak reguły, która mówi, że w jednym przepisanie musi być zawarta jedna norma. Możliwa jest sytuacja, w której w jednym przepisie pojawi się kilka norm. Jedną normę prawną odnaleźć możemy także w wielu przepisach prawa. Wydobywanie normy z przepisu prawa odbywa się w trakcie dokonywania etapu zwanego wykładnia prawa, jest to po prostu proces stosowania prawa. Na ogół wykładnia prawa uważana jest za proces konieczny i nieodzowny ( nie można go pominąć). Istnieją...