Zarządzanie jest sposobem efektywnego gospodarowania zasobami w celu osiągniecia zamierzonego celu. To także umiejętny sposób kierowania grupą ludzi, tak by wykonali oni zamierzony cel. Inne definicje: „zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi (wg Gilińskiego)” , „Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczołowskiego” , „Zarządzanie to porządkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)” . Organizowanie jest jedną z czterech charakterystycznych funkcji procesu zarządzania obok planowania, motywowania i kontrolowania. To tworzenie stanowisk pracy, grupowanie ludzi i zasobów materialnych w jednostki organizacyjne oraz kształtowanie więzi współpracy i podległości między pracownikami. To decydowanie o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby organizacji. W innym ujęciu jest to proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji. Dzięki procesom organizowania nawiązuje się współpraca w ramach określonej struktury stosunków, wprowadzony zostaje ład. Organizowanie jest to takie gospodarowanie ludźmi (pracownikami) i innymi zasobami, które w najlepszy sposób umożliwia zrealizowanie określonych planów (wizji, misji, strategii). W efekcie organizowania powstają struktury systemów społecznych i materialnych, dzięki którym pracownicy wiedzą co maja robić, komu przekazują informacje i przed kim odpowiadają. Organizowanie jest procesem wieloetapowym, którego złożoność zauważył już na początku XX wieku Henri Le Châtelier – sformułował tzw. cykl działania zorganizowanego, składający się z następujących etapów następujących po sobie: określenie celu działania, zbadanie środków koniecznych dla zrealizowania celu, planowanie działania, gromadzenie i porządkowanie koniecznych środków materialnych, zasobów ludzkich i informacji, .realizacja przedsięwzięcia zgodnie z planem oraz kontrola uzyskanych efektów. Do dziś te założenia nie uległy znacznym modyfikacjom i mimo upływu wielu lat funkcjonują w niezmienionej formie. Dzieje się tak być może dla tego, iż warunki i zasady towarzyszące rozwojowi organizacji pozostają zawsze aktualne. Rozpisanie celów organizacji na konkretne zadania elementarne polega na tym, że aby osiągnąć cele organizacji, trzeba najpierw wyznaczyć jej zadania jako całości, a następnie rozczłonkować na mniejsze zadanie przypisane poszczególnym „podwykonawcom”. Czyli między innymi zorganizować...