TEORIA TURYZMU DEFNICJE I POJĘCIA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ TURYZM( okres przedwojenny) Całokształt zagadnień teoretycznych -gospodarczych -geograficznych -statystycznych -prawnych -kulturalnych -społecznych, związanych z ruchem turystycznym TURYZM ( dzisiaj) Dziedzina studiów naukowych nad: - historią turystyki -organizacją i skutkami ruchu turystycznego - możliwościami rozwoju turystyki - różnymi przejawami i wpływami tego rozwoju na jednostkę i środowisko - jej wpływem na gospodarkę kraju i świata TURYSTYKA ( def. Guyer-Freuler) (definicja ta nie uwzględnia podejścia ekonomicznego) Sposób na potrzebę odzyskania sił i zmianę otoczenia obudzenia się i rozwoju , docenianie piękna krajobrazu oraz przyjemność w obcowaniu z naturą TURYSTYKA (def. Hunziker, Krapf) (definicja ta uwzględnia podejścia ekonomiczne) Całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową TURYSTYKA (Turos) (definicja z punktu widzenia pedagogiki) Forma podróżowania ludzi, ukierunkowana świadomym dążeniem do uzyskania wiedzy o kraju , świecie oraz określonej sumy przeżyć emocjonalnych, zapewniających możliwość wypoczynku, rozrywki, przyjemności poprzez osobisty i wielostronny kontakt z przyrodą, kulturą i ludźmi zwiedzanego regionu TURYSTYKA (def. Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie opracowania Światowej Organizacji Turystyki - WTO) (definicja z punktu widzenia statystyki) Czynności osób podróżujących w celach wypoczynkowych , służbowych lub innych – pozostających poza swoim codziennym środowiskiem nie dłużej niż przez rok NAUKI EKONOMICZNE - biznes i administracja w turystyce - gospodarka turystyczna - marketing w turystyce - transport w turystyce - organizacja i zarządzanie w turystyce - ekonomia turystyki NAUKI MEDYCZNE - medycyna turystyki - filozofia wypoczynku i turystyki NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ - rekreacja w turystyce - wychowanie fizyczne , turystyka kwalifikowana, aktywna - rehabilitacja, turystyka osób niepełnosprawnych NAUKI HUMANISTYCZNE - pedagogika turystyki i wypoczynku - socjologia turystyki - psychologia turystyki i wypoczynku - kulturoznawstwo , turystyka edukacyjna, krajoznawstwo - polityka turystyczna -filozofia przyrody - prawo turystyczne NAUKI PRZYRODNICZE -geografia turystyki -ekologia-ekoturystyka - rolnictwo-agroturystyka - higiena i bezpieczeństwo turystyki - leśnictwo – turystyka na obszarach leśnych URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - budownictwo turystyczne -zagospodarowanie turystyczne...