WIOSNA LUDÓW-Wystąpienia o charakterze rewolucyjnym lub powstania narodowe na przełomie 1848-1849 w Europie, nie przyniosły zwycięstwa żadnemu narodowi, ale przyczyniły się do zmian

-zniesienie pańszczyzny, rozwój kapitalizmu, uzyskanie wpływu burżuazji na politykę, klasa robotnicza pokazała swoją siłę, wzrost świadomości narodowej

Przyczyny: nadzieje zjednoczenia się młodych liberałów z różnych narodów europejskich ,ruch Młoda Europa(Giuseppa Mazziniego)-nie doszło do skutku, sprzeciw wobec absolutyzmu, wzrost znaczenia burżuazji, klęski nieurodzaju 1846-48,wzrost świadomości narodowej

WL we Francji –rewolucja lutowa

Przyczyny bezpośrednie – zakaz zgromadzeń(bankiety), Ludwik Filip nie jest lubiany,

Luty 1848- wybuch rewolucji, żołnierze przechodzą na stronę rewolucjonistów, Ludwik Filip abdykuje – liberałowie tworzą Rząd Tymczasowy i ogłaszają II republikę. Rząd musi zlikwidować bezrobocie i obniżyć ceny. Stworzenie zakładów narodowych(zlikwidowanych/przeniesionych na prowincje), bezrobotni do osuszania bagien – Wywołało to rewolucję czerwcową-krwawo stłumiona. Uregulowano długość pracy(10-11h), prawo wyborcze otrzymał każdy pełnoletni mężczyzna.

Uchwalenie konstytucji-listopad 1848-prezydent na czele(ludwik Napoleon), 4lata kadencji, 1-izbowy parlament, 1851-nowa konstytucja(referendum)-znosi parlament, prezydent 10 lat kadencji, 1852- referendum przywrócono cesarstwo, Ludwik Napoleon-Napoleon III – sojusz z Kościołem, bezpłatne szkolnictwo, bezbłędna administracja, związki zawodowe, poprawa gospodarki – Francja mocarstwem i centrum kulturalnym Europy

W.L. Państwa niemieckie – charakter liberalny i narodowo wyzwoleńczy Przyczyny- liczne organizacje spiskowe(po1815), wiadomości o rewolucji lutowej, odsunięcie od władzy kanclerza Klemensa Metternicha(bunt wiedeński-marzec1848)

Berlin i Wiedeń ogarnięte przez rozruchy, kraje Związku Niemieckiego zwołują ogólnoniemiecki parlament we Frankfurcie- plan zjednoczenia Niemiec-Niemcy federacja monarchii z cesarzem(miał nim być Fryderyk Wilhelm IV). Nastroje rewolucyjne opadają, parlament pruski zbiera się aby przeprowadzić reformy(nie pozwala Rosja grożąc interwencją). Ludwik Mirosławski dostał zgodę na formowanie polskich oddziałów, które w razie potrzeby zagrodzą drogę Rosjanom w Królestwie Kongresowym (potem oddziały pokonano i rozwiązano. Fryderyk Wilhelm IV-chciał rządzić suwerennie, zjednoczyć Niemcy pod swoją władzą i nie zgadza się przyjąć władzy z rąk ludu(świńska korona)-rozpędza parlament ogólnoniemiencki.

Listopad 1848-rząd ogłasza stan oblężenia i rozpędza parlament pruski- Fryderyk Wilhelm IV zmienił konstytucje zapewnił sobie prawo weta. Nie zjednoczył kraju-protesty Austrii i groźby Rosji. 1851 odnowiono Związek Niemiecki.

Wielkie Niemcy-Austria, Małe Niemcy-Prusy

W.L. w monarchii habsburskiej- liberalizacja, powstania narodowe, Fryderyk I jest upośledzony, krajem kieruje dwór- pozornie zgadza się na żądania buntowników, czeka na ochłodzenie nastrojów, podburza chłopów licząc na pretekst do zbrojnej interwencji, 1848 Metternich rezygnuje, oktrojowano konstytucje, zwołano Zgromadzenie Konstytucyjne-władza od ludu, kres absolutyzmu, zniesiono pańszczyznę za odszkodowaniem podburzano chłopów-rozruchy tłumiono, parlament przeniesiono na prowincje. Ferdynand I abdykuje(grudzień 1848) władzę przejmuje Franciszek Józef I , który rozwiązuje parlament i wraca do absolutyzmu.

W.L. Węgry – od1526 część „Austrii”, dążenia autonomiczne od XVII wieku. Marzec 1848- parlament uchwalił konstytucje. Liberałowie(Lajos Kossuth)nie dążyli do oderwania od Austrii, chcieli zachować unię personalną i uzyskać odrębność – cesarz liczy na wybuch zamieszek chłopskich, nie chce się zgodzić. Styczeń 1849- wkracza wojsko austriackie(+korpus rosyjski)-parlament detronizuje Franciszka Józefa – wybucha powstanie (Henryk Dembiński i Józef Bem)sierpień Węgrzy kapitulują

W.L. Galicja- 1847 wystąpienia chłopskie przeciw szlachcie, 1848 powołanie polskich komitetów narodowych-krwawa likwidacja(lwów i Kraków)Prowokowano spory polsko-ukraińskie i podburzano chłopów

W.L. Czechy - Zwołano Zjazd Słowiański-czerwiec1848-Czesi Polacy Ukraińcy –temat wspólne wystąpienie przeciw Austrii- wynik odrzucenie wniosku i zbombardowanie Pragi

Wnioski z W.L. w Austrii –cesarstwu zagraża rozpad-zbyt wieloetniczne, chłopi mogą być sojusznikiem i podporą monarchii

Absolutyzm w Austrii utrzymał się jeszcze 10 lat

W.L. w na terenach Polski – pierwsze wystąpienia 1846, organizacje na emigracji- Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie(-przygotowuje powstanie Mirosławski Ludwik-ludność nie poparła, aresztowany), Zemsta Ludu(Lelewel, Józef Zalicki – wykryty i uwięziony przez Austrię). Szymon Konarski- przygotowywał powstanie 1833-38,aresztowany rok później skazany na śmierć przez rozstrzelanie!!! Karol Libelt – działa w Wielkopolsce aresztowany, ks. Piotr Siegienny –chłopi do powstania- kieleckie-aresztowany i zesłany

22.02.1846- powołanie Rządu Narodowego- Jan Tyssowsk(ogłasza się dyktatorem, Jego prawą ręką jest Dębowski-zastrzelony na pochodzie), Aleksander Grzegorzewski-manifest do ludności Galicji-propaganda, powstanie się wymyka z pod kontroli. Chłopi- bieda, nieurodzaj –wróg –polska szlachta- Rabacja galicyjska- Jakub Szela – jeden wielki mord (Nie-boska komedia część 2)- Austria się boi i tłumi chłopów(wcześniej podburzała). Szela dostaje majątek za stłumienie powstania przygotowanego przez szlachtę. Wolne miasto Kraków nie jest już wolne. 1848-dochodzi do wystąpień Mirosławski jedzie do Wielkopolski – przegrana bitwa pod Sokołowem