Istnieje wiele poglądów na temat pochodzenia państwa. Ludzkość w swych dziejach sformułowała wiele teorii dotyczących pochodzenia państawa. Powszechne jet przekonanie, że pojawieniu się organizacji państwowej towarzyszył długotrwały proces histroyczny. Ludzie żyjący we wspólnotach do pewnego czasu radzili sobie ze spełnianiem różnych funkcji w ich ramach. Wraz z rozwojem i doskonaleniem działań wytwórczych i organizacyjnych, co było wynikiem rozwoju kultury i cywilizacji ludzkiej, dochodziło do wybicia się jednostek i grup ludzi posiadających i przejawiających cechy przywódcze. Na cechy te składała się, wyższa sprawność kierownicza oraz zdolność zjednywania i zespalania ludzi dla osiągania wspólnych celów. Taki stopień przywództwa wiódł do kształtowania stosunków nadrzędności i podległości właściwych już dla władztwa politycznego, występującego w organizacji społeczeństwa ludzkiego pod nazwą państwa. Sama nazwa państwa wykształciła się w długim procesie hitorycznym. Starożytni Grecy oznaczali państwo mianem polis co oznaczało miasto, natomiast słowa wspólnota używali do do...