• 776 pierwsze igrzyska

• 753 założenie Rzymu

• 490 bitwa pod Maratonem

• 480 bitwa pod Termopilami i Salaminą

• 338 Filip II Macedoński pokonuje Greków pod Cheroneą

• 334 początek wyprawy Aleksandra Wielkiego 323 śmierć Aleksandra

• 264-241 I wojna punicka 218-202 wyprawa Hannibala bitwa pod Kannami 146 zburzenie Kartaginy

• 44 zamordowanie Cezara

• 31 bitwa pod Akcjum

• 27 Oktawian Augustem

• 474 koniec cesarstwa Zachodniorzymskiego

• 528- 534 kodeks Justyniana

• 622 ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

• 732 Karol Młot pokonuje arabów pod Poitiers

• 800 koronacje cesarska Karola Wielkiego

• 834 traktat w Verdun

• 962 koronacja cesarska Ottona I

• 966 chrzest Polski

• 988 chrzest Rusi

• 1000 zjazd w Gnieźnie- Otton III i Chrobry

• 1025 pierwsza koronacja na króla Polski- Bolesław Chrobry

• 1054 schizma w kościele

• 1066 bitwa pod Hastings- Wilhelm Zdobywca

• 1095 synod w Clermont- początek krucjat

• 1138 początek rozbicia dzielnicowego- testament Krzywoustego

• 1215 wielka Karta Swobód w Anglii

• 1226 sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego

• 1333 koronacja Kazimierza Wielkiego

• 1335 zjazd w Wyszehradzie

• 1337 początek wojny stuletniej

• 1364 ufundowanie Akademii Krakowskiej

• 1386 unia polsko- litewska w Krewie

• 1410 bitwa pod Grunwaldem

• 1413 unia w Horodle

• 1415 spalenie Jana Husa podczas soboru w Konstancji

• 1444 bitwa pod Warną z Turkami , śmierć Warneńczyka

• 1453 koniec wojny stuletniej ,zdobycie Konstantynopola przez Turków

• 1505 konstytucja Nihil Novi

• 1455 Biblia Gutenberga

• 1466 II pokój toruński

• 1569 unia lubelska –unia realna

• 1492 umowna data odkrycia Ameryki –Kolumb

• 1517 wystąpienie Marcina Lutra

• 1525 sekularyzacja Prus Książęcych

• 1543 ukazuje się dzieło Kopernika „o obrotach sfer niebieskich”

• 1555 pokój w Augsburgu

• 1572 rzeź hugenotów we Francji

• 1588 rozbicie Wielkiej Armady hiszpańskiej przez Anglików

• 1618 początek wojny 30- letniej 1648 pokój westfalski

• 1620- 1621 wojna polsko turecka – Cecora i Chocim

• 2648 powstanie Chmielnickiego

• 1655 potop szwedzki

• 1673 rozbicie Turków pod Chocimiem

• 1683 obrona Wiednia przed Turkami

• 1772 I rozbiór Polski

• 1773 powstaje KEN

• 1791 konstytucja 3 maja

• 1793 II rozbiór Polski

• 1795 III rozbiór Polski

• 1775 początek wojny o niepodległość USA

• 1789 początek rewolucji francuskiej

• 1804 Napoleon cesarzem

• 1807 powstanie Księstwa Warszawskiego

• 1815 powstanie Królestwa Polskiego

• 1815 kongres wiedeński

• 1830 powstanie listopadowe

• 1848 wiosna ludów w Europie

• 1861 wojna secesyjna a USA początek walk

• 1863 powstanie styczniowe

• 1870 zjednoczenie Włoch

• 1879-1892 trójprzymierze

• 1903 Skłodowska otrzymuje nobla

• 1904 Entente Cordiale

• 1905 nagroda Nobla dla Sienkiewicza

• 1918 wybuch I wojny światowej

• 1817 rewolucja lutowa i październikowa w Rosji

• 1918 koniec I wojny światowej, klęska Niemiec rozpad Austro- Węgier, odzyskanie niepodległości przez Polskę

• 1919 powstanie Ligi Narodów

• 1920 wojna polsko –bolszewicka

• 1921 traktat Ryski z Rosją

• 1922 marsz na Rzym, układ w Rapallo

• 1926 przewrót majowy Piłsudskiego

• 1929 czarny piątek na giełdzie nowojorskiej

• 1932 proces brzeski

• 1933 Hitler kanclerzem Niemiec

• 1935 śmierć Piłsudskiego

• 1938 wcielenie Austrii do Niemiec i konferencja w Monachium

• 1839 pakt Ribbentrop- Mołotow 1 września atak Niemiec na Polskę 17 września atak ZSRR

• 1940 bitwa o Anglię

• 1941 atak japończyków na Perl Harbor

• 1942 walki w Stalingradzie, morze koralowe, Midway

• 1943 kapitulacja Niemców pod Stalingradem bitwa na Łuku Kurskim

• 1944 Monte Casino

• 1945 kapitulacja Niemiec i Japonii, koniec II wojny światowej, bomba atomowa

• 1945 powstanie ONZ

• 1946 zakończenie procesu norymberskiego po rocznych obradach

• 1948 powstanie Izraela

• 1949 powstanie dwóch państw niemieckich

• 1951 utworzenie EWWiS

• 1953 śmierć Stalina

• 1955 powstanie układu warszawskiego

• 1956 XX zjazd KPZR referat Chruszczowa

• 1956 strajki w Poznaniu, Gomółka i sekretarzem

• 1957 traktaty rzymskie początek UE

• 1959 początek dyktatury Castro

• 1961 człowiek w kosmosie- Gagarin, budowa muru berlińskiego

• 1963 zamordowanie Kennediego

• 1968 praska wiosna

• 1968 demonstracje w Warszawie po zakazaniu wystawiania Dziadów

• 1969 pierwsi ludzie na księżycu

• 1973 wycofanie się USA z wojny w Wietnamie (1964)

• 1976 zamieszki w Radomiu i Płocku

• 1978 Polak Karol Wojtyła papieżem

• 1980- 1981 Solidarność

• 1981 wprowadzenie w Polsce stanu wojennego

• 1985 Gorbaczow na czele ZSRR

• 1986 wybuch w Czarnobylu

• 1989 masakra na placu Tien Anmen, jesień ludów w Europie, upadek komunizmu

• 1990 zjednoczenie Niemiec Wałęsa prezydentem

• 1991-1995 wojna w Jugosławii

• 1996 nagroda Nobla dla Szymborskiej

• 1994-1995 interwencja wojsk rosyjskich w Czeczenii

• 1997 uchwalenie konstytucji RP, powódź stulecia

• 1999 Polska w NATO, wielkie reformy nim. Edukacji, służby zdrowia

• 2001 atak na WTC

• 2003 interwencja wojsk USA w Iraku , obalenie Husajna