• 776 pierwsze igrzyska • 753 założenie Rzymu • 490 bitwa pod Maratonem • 480 bitwa pod Termopilami i Salaminą • 338 Filip II Macedoński pokonuje Greków pod Cheroneą • 334 początek wyprawy Aleksandra Wielkiego 323 śmierć Aleksandra • 264-241 I wojna punicka 218-202 wyprawa Hannibala bitwa pod Kannami 146 zburzenie Kartaginy • 44 zamordowanie Cezara • 31 bitwa pod Akcjum • 27 Oktawian Augustem • 474 koniec cesarstwa Zachodniorzymskiego • 528- 534 kodeks Justyniana • 622 ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny • 732 Karol Młot pokonuje arabów pod Poitiers • 800 koronacje cesarska Karola Wielkiego • 834 traktat w Verdun • 962 koronacja cesarska Ottona I • 966 chrzest Polski • 988 chrzest Rusi • 1000 zjazd w Gnieźnie- Otton III i Chrobry • 1025 pierwsza koronacja na króla Polski- Bolesław Chrobry • 1054 schizma w kościele • 1066 bitwa pod Hastings- Wilhelm Zdobywca • 1095 synod w Clermont- początek krucjat • 1138 początek rozbicia dzielnicowego- testament Krzywoustego • 1215 wielka Karta Swobód w Anglii • 1226 sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego • 1333 koronacja Kazimierza Wielkiego • 1335 zjazd w Wyszehradzie • 1337 początek wojny stuletniej • 1364 ufundowanie Akademii Krakowskiej • 1386 unia polsko- litewska w Krewie • 1410 bitwa pod Grunwaldem • 1413 unia w Horodle • 1415 spalenie Jana Husa podczas soboru w Konstancji • 1444 bitwa pod Warną z Turkami , śmierć Warneńczyka • 1453 koniec wojny stuletniej ,zdobycie Konstantynopola przez Turków • 1505 konstytucja Nihil Novi • 1455 Biblia Gutenberga • 1466 II pokój toruński • 1569 unia lubelska –unia realna • 1492 umowna data odkrycia Ameryki –Kolumb • 1517 wystąpienie Marcina Lutra • 1525 sekularyzacja Prus Książęcych • 1543 ukazuje się dzieło Kopernika „o obrotach sfer niebieskich” • 1555 pokój w Augsburgu • 1572 rzeź hugenotów we Francji • 1588 rozbicie Wielkiej Armady hiszpańskiej przez Anglików • 1618 początek wojny 30- letniej 1648 pokój westfalski • 1620- 1621 wojna polsko turecka – Cecora i Chocim • 2648 powstanie Chmielnickiego • 1655 potop szwedzki • 1673 rozbicie Turków pod Chocimiem • 1683 obrona Wiednia przed Turkami • 1772 I rozbiór Polski • 1773 powstaje KEN • 1791 konstytucja 3 maja • 1793 II rozbiór Polski • 1795 III rozbiór Polski • 1775 początek wojny o niepodległość USA • 1789 początek rewolucji francuskiej • 1804 Napoleon cesarzem • 1807 powstanie Księstwa Warszawskiego • 1815 powstanie Królestwa Polskiego • 1815 kongres wiedeński • 1830 powstanie listopadowe • 1848 wiosna ludów w Europie • 1861 wojna secesyjna a USA początek walk • 1863 powstanie styczniowe • 1870...