16.Formy prawne przedsiębiorstw 1. spółki osobowe spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna 2. spółki kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna 3. spółka cywilna 4. przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej 5. przedsiębiorstwo państwowe 6. stowarzyszenie 7. spółdzielnia 8. fundacja Spółka jawna – jest najbardziej zbliżona do spółki cywilnej. Zrzesza ona dwie osoby lub więcej w celu prowadzenia działalności gospodarczej we wspólnym imieniu i na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólników. Prawo nie uzależnia powstanie spółki jawnej od wniesienia określonego kapitału, gdyż wkładem do spółki może być dozwolenie używania rzeczy lub osobiste, bezpośrednie działania wspólników. Każdy z nich jest zobowiązany i uprawniony prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie, całym swoim majątkiem zarówno obecnym jak i przyszłym. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie i określać: firmę, siedzibę i adres spółki przedmiot działalności spółki nazwiska i imion osoby prawnea wspólników lub nazwy firmy oraz adresy nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki wkłady wspólników do majątku spółki Spółka jawna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie spółki powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki przedmiot działalności spółki nazwiska i imiona wspólników lub nazwy firmy oraz adresy nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki Spółka partnerska – tworzą ją wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnikami w spółce partnerskiej – zwanymi partnerami – mogą być tylko osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe. Cechy: umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności powstaje z chwilą wpisu do KRS celem spółki jest wykonywanie wolnego zawodu odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów działa pod własną firmą, firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce pierwotnie musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Spółka komandytowa -...