Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo w znaczeniu społecznym to zabezpieczenie potrzeb takich jak istnienie, stabilność, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, uczuć i dóbr materialnych i niematerialnych. Bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem istnienia krajów oraz różnych organizacji i systemów międzynarodowych. Brak poczucia bezpieczeństwa oznacza niepokoje w społeczeństwie oraz poczucie powszechnego zagrożenia co uniemożliwa racjonalne działanie. Bezpieczeństwo jest zależne od wielu czynników takich jak otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne z których pochodzą potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, narodu, lub pojedyńczej jednostki. Ważna też w procesie bezpieczeństwa jest gotowość czy to społeczeństwa czy władz do sprostania tym zagrożeniom. Wg. W. Kitlera potrzebami społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa są : potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, potrzeba bezpieczeństwa powszechnego, potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarnego, potrzeba ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, potrzeba ochrony dorobku kulurowego i tożsamości narodu, potrzeba stabilności ekonomicznej, potrzeba oświaty i wychowania oraz potrzeba samego bezpieczeństwa narodowego. Zapobieganie zagrożeniom natomiast polega na oddziaływaniu na swoje otoczenie wewnętrzne i sferee zewnętrzną aby je usuwać albo oddalać co pozwala na zapewnieniu spokoju w społeczeństwie. Zagrożenia analogicznie mogą być skierowane na wewnątrz i zewnątrz. Współcześnie cywilizacja jest pełna wszelakich zagrożeń przez co utrzymanie stałego bezpieczeństwa wydaje sie mało realne. Pojęcie bezpieczeństwa jest coraz częściej poruszane, ponieważ zostało przypisane do sfery życia ludzkiego. W ujęciu wartościowym bezpieczeństwo jest wartością niewątpliwie pozytywną. Jako jedna z największych wartości z reguły jest obiektem starań i troski ludzi. Zaś brak bezpieczeństwa to wartość negatywna która jest likwidowana albo unikana. Wartościami pozytywnymi które można zaliczyć do elementów sfery bezpieczeństwa są : gwarantowanie ciągłości istnienia oraz tożsamości narodowej, rozwój kraju, integralność, niepodległość, możliwość realizacji różnego rodzaju celów, zapobieganie konfliktom oraz samo istnienie narodu i społeczności. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo nie oznacza zazwyczaj stanu braku zagrożeń. Z tego można wysnuć wniosek iż w dzisiaj jednym z najważniejszych celów państwa jest upowszechnianie wiedzy o współczesnych zagrożeniach. Wiedza taka pozwala na racjonalne spojrzenie na otaczający świat przez co unika sie zbędnej paniki. Odpowiednie ukształtowanie i podniesienie rangi bezpieczeństwa pomaga w umocnieniu poczucia spokoju. Reasumując te wszystkie fakty można powiedzieć że bezpieczeństwo jest kluczową potrzebą człowieka która ma wpływ na całe społeczeństwo i kraj. Ludzie żyjący w poczuciu bezpieczeństwa i stabilności funkcjonują w normalności a ich praca jest i zaangażowanie rośnie co ma bezpośredni wpływ na działanie państwa.

Bibliografia:

Krzysztof Klimek „Bezpieczeństwo w Systemie Wartości Uniwersalnych w Edukacji”

Wikipedia.org

Stanisław Koziej „Teoria bezpieczeństwa (slajdy do wykładu)”, Warszawa/Ursynów 2009