Podstawowym i najbardziej widocznym w życiu codziennym podmiotem powołanym do czuwania nad bezpieczeństwem obywateli jest policja. Jest to umundurowana i uzbrojona formacja. Na jej czele stoi Komendant główny policji ( obecnie w Polsce jest nim Andrzej Matejuk), któremu podlegają Komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich. Nadzorują oni pracę Komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych. Codziennie do walki z przestępczością staje ponad 100 tys. policjantów wspieranych przez blisko 20 tysięcy pracowników cywilnych. Do wykonywania swoich obowiązków funkcjonariusze przygotowują się w szkołach policyjnych i ośrodkach szkolenia. Bezpieczeństwo publiczne można zdefiniować jako stan istniejący w państwie, który człowiekowi a także ogółowi społeczeństwa nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Natomiast porządek publiczny to stan stabilizacji i spokoju będący wynikiem przestrzegania przez poszczególne osoby i grupy osób akceptowanego powszechnie porządku prawnego w państwie. Podstawy prawne funkcjonowania Policji stanowi: • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 (Dz.U Nr.7 poz. 58 z 2002 roku z zm.) • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 roku w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzeń ładunku przez Policję (Art. 15 ust. 8 Ustawy o Policji) • Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 roku z zm. ) W myśl tych ustaw i rozporządzeń do podstawowych zadań policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami Współczesną Policję tworzą funkcjonariusze z następujących służb: 1) Kryminalnej: a) Biuro Kryminalne, b) Biuro Wywiadu Kryminalnego c) Biuro Spraw Wewnętrznych d) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne e) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 2)...