Ateny. I. Ojcowie demokracji: Klejstenes (VII/VI wiek p.n.e.) - polityk ateński. Jego najważniejszą reformą było wprowadzenie zasady obsadzania wielu urzędów drogą losowania. Przykładowo w taki właśnie sposób od 487/486 p.n.e. byli wybierani archonci (najwyżsi urzędnicy w wielu miastach greckich; w Atenach wybierani na roczna kadencję tworzyli dziewięcioosobowe kolegium z podziałem kompetencji). Losowano ich spośród obywateli należących do najwyższych grup majątkowych. Ich listę ustalano w demach (jednostki administracyjne). Perykles (ur. 495 p.n.e. ) - polityk i wódz ateński. Prawdziwy ojciec demokracji. Przeprowadził w swoim życiu 4 najważniejsze reformy : I - po raz pierwszy w 457/456 p.n.e. dopuszczono przedstawicieli grupy zeugitów (według podziału Solona trzecia grupa majątkowa w społeczeństwie ateńskim) do piastowania urzędu archonta. II - około 450 roku p.n.e. przyznał on sędziom uczestniczącym w procesach sądu ludowego (heliaia) rodzaj dziennej diety (dzienny żołd otrzymywali też hoplici i żołnierze we flocie). Z czasem prawo pieniężnej gratyfikacji za służbę publiczną rozciągnięto też na członków Rady Pięciuset i większość urzędów. Od około 400 r. p.n.e. wprowadzono diety za udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ludowego. W IV w p.n.e. funkcjonował specjalny fundusz teatralny - dawano drobne sumy widzom za uczestnictwo w spektaklach teatralnych. III - w 451/450 p.n.e. uchwalono tzw. prawo o obywatelstwie. Od tego czasu obywatelstwo zarezerwowane było wyłącznie dla tych mieszkańców Aten, których oboje rodzice należeli do wspólnoty obywatelskiej Aten. Prawo to uderzało w arystokrację, których przedstawiciele zawierali małżeństwa z cudzoziemkami w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. IV - za jego czasów teci stanowiący znaczną część społeczności obywatelskiej mogli uczestniczyć w Radzie Pięciuset, chociaż formalnie nigdy nie zostali dopuszczeni do pełnienia urzędów (poza zasięgiem większości obywateli był też urząd stratega (byli to urzędnicy wojskowi powoływani na 1 rok, choć mogli ten urząd sprawować kilka razy z rzędu, dowodzili armią, kierowali polityką zagraniczną, kontrolowali finanse państwa). Według Peryklesa podstawowymi zasadami demokracji były: wolność i równość wobec prawa. II. Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej: - o sprawach politycznych dyskutowano najczęściej podczas przedstawień w teatrze. - instytucje i urzędy były jednoroczne, poza urzędem stratega z reguły nie można było ich było sprawować wielokrotnie (urzędy kolegialne i kadencyjne). - każdy urzędnik przed wstąpieniem na urząd zdawał specjalny egzamin państwowy -...