1. W niezrutynizowanym procesie decyzyjnym, związanym z rozwiązywaniem problemów, specjalnego znaczenia nabierają metody twórczego myślenia, które umożliwiają zaproponowanie wariantów decyzji. Twórcze myślenie jest więc atrybutem fazy pierwszej, w której na podstawie zebranego materiału informacyjnego proponuje się różne warianty rozwiązań. W niektórych metodach odwraca się kolejność kroków decyzyjnych, formułując wstępne warianty rozwiązań oparte na wiedzy, wynikające z informacji zastanych (doświadczeń, wiedzy ogólnej), a dopiero później konfrontując je z informacjami zewnętrznymi. 2. – transfer nawyku- polega na próbie rozwiązywania nowych problemów za pomocą schematycznych metod używanych do rozwiązywania innych problemów, - konformizm społeczny- polega na przyjmowaniu stereotypu myślowo-emocjonalnego i kryteriów wartości określonej grupy społecznej, dzięki czemu stajemy się w rzeczywistości jednostką ślepo akceptującą zasady ustalone przez naszych współtowarzyszy i postępującą według nich. Stereotypy te utrudniają samodzielne, twórcze myślenie, uniemożliwiając wzięcie pod uwagę wielu alternatyw działania. 3. Preparacja- polega na zbieraniu potrzebnych informacji i wszechstronnej analizie problemu. Inkubacja- oznacza dojrzewanie pomysłów i procesy myślowe temu towarzyszące. Etap ten charakteryzuje brak dokładnych działań człowieka zmierzających do rozwiązania problemu twórczego. Olśnienie- błysk natchnienia, wpadanie na pomysł. Przejawia się to w tym, że nagle odkrywa się poszukiwane rozwiązanie czy pomysł, który staje się podstawą całej koncepcji. Weryfikacja- rozważanie wartości nowej idei. 4. Podważanie- prawa, zasady, hipotezy są intencjonalnie podważane celowymi argumentami, a konieczność odpowiedzi sprzyja znalezieniu rozwiązania. Negowanie- każdy argument jest przeciwstawiany kontr-argumentowi, zaś konieczność obrony właściwymi argumentami sprzyja znalezieniu rozwiązania. Zniekształcanie- przez celowe karykaturalne zniekształcanie typu: zwiększyć, zmniejszyć, rozciągnąć, obrócić, przekształcić itd., dochodzimy do nowych idei i rozwiązań. Niekompetencja- brak rozeznania w temacie i odwaga osobista sprzyja swobodzie myślenia, prowadząc do całkiem nowych rozwiązań. Asocjacje- swobodne skojarzenia w naszej własnej bazie wiedzy i wiedzy innych mogą wnieść istotny wkład do rozwiązania problemu. 5. W celu ułatwienia twórczego myślenia, które winno cechować nowoczesnego dyrektora, trzeba stworzyć warunki do wyeliminowania choćby na krótki okres „transferu nawyku i konformizmu społecznego”. Tę eliminację uzyskuje się przez stosowanie następujących...