UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Reda Piotr

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Semestr I – magisterskie, stacjonarneKONCEPCJA

badań nt.

Przestępczość zorganizowana a poczucie bezpieczeństwa w powiecie mińskim.

1.Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne.

Jako wstęp do mojej pracy chciałbym wyjaśnić po krótce co to jest przestępczość zorganizowana oraz pojęcie bezpieczeństwa społecznego. Wbrew pozorom nie ma jednej i powszechnie używanej definicji przestępczości zorganizowanej ale można ją definiować m.in. jako zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej lecz nie tylko. Może występować także w obrębie własnego kraju, województwa, powiatu. Przestępczość zorganizowana zajmuje się działaniami które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Do działań takich należą m.in.: handel narkotykami, przemyt broni, rozboje, zabójstwa, kradzieże itd. . Mianowicie bezpieczeństwo społeczne to stan braku jakiegokolwiek zagrożenia egzystencji człowieka, realizowane poprzez wyspecjalizowane służby bezpieczeństwa.2

Głównym powodem dla którego zaistniała potrzeba przeprowadzenia badań była troska o bezpieczeństwo ludzi zamieszkujący powiat miński. Przestępczość w powiecie mińskim jest jak najbardziej negatywnym zjawiskiem i powinna być zwalczana wszelkimi dostępnymi środkami. Dzięki rozwojowi nowoczesnej techniki jest to coraz łatwiejsze lecz grupy przestępcze także się bardziej kamuflują co utrudnia zwalczanie i tym samym zagraża spokojnej egzystencji ludzi.

W badaniach mam zamiar wykorzystać literaturę która obejmuje tematykę bezpieczeństwa, oraz wybiorę odpowiednie techniki badań które to pozwolą mi dogłębnie zbadać problem na terenie powiatu mińskiego.

2. Przedmiot badań

Przedmiotem mojej pracy jest zbadanie wpływu przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mińskiego, jego skutków oraz przeciwdziałaniu tej patologii.

3. Cel badań.

1. Cel poznawczy-zapoznanie się z opinią ludźmi na obszarze powiatu mińskiego na temat ich bezpieczeństwa w dobie działającej przestępczości zorganizowanej.

2. Cel praktyczny-przedstawienie propozycji do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

4.Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe.

Poprzez przeprowadzone badania postaram się odpowiedzieć na pytanie:

Czy mieszkańcy powiatu mińskiego czują się bezpieczni pośród działających przestępczości zorganizowanych?

Aby móc dokładnie odpowiedzieć na to pytanie problemowe, należy poprzez badania uzyskać odpowiedź na pytania szczegółowe:

1. Czy mieszkańcy powiatu skarżą się na działania policji dotyczące grup przestępczych?

2. Czy mieszkańcy wiedzą o istnieniu grup przestępczych na terenie powiatu mińskiego?

3. Czy grupy przestępcze nękają mieszkańców?

4. Czy są odpowiednie fundusze na działania przeciw tym grupom?

5. Czy można skutecznie przeciwdziałać rozszerzaniu się tych grup?

5. Metoda badań oraz zastosowane techniki i narzędzia badawcze.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania szczegółowe oraz osiągnięcia wyznaczonych sobie celów posłużę się metodą sondażu diagnostycznego. Stosując tę metodę w jej ramach wykorzystam ankietę indywidualną. Jako narzędzie badawcze posłużę się kwestionariuszem ankiety. Ankieta zapewni anonimowość badanym osobom dzięki czemu będą mogli oni swobodnie odpowiadać na wyznaczone przeze mnie pytania.

W ramach badań przeprowadzę swobodny wywiad z Komendantem Głównym Policji w Mińsku Mazowieckim oraz szefem dowodzącym grupą do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

6. Teren i organizacja badań.

Przeprowadzone badania które to stanowią podstawowe źródło niezbędnych informacji poprzedziłem analizą literatury przedmiotu co pozwoliło mi na opracowanie koncepcji badań. Badania których narzędziem będzie ankieta przeprowadzę na grupie ludzi powiatu mińskiego. Po analizie danych które pozyskałem w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych przeprowadzę wywiad z Komendantem Głównym Policji w Mińsku Mazowieckim oraz szefem dowodzącym grupą do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego.

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Termin realizacji

1. Analiza problemu i doprecyzowanie tematu pracy do 20 grudnia 2011 r.

2. Studiowanie literatury przedmiotu i zbieranie materiałów cały czas

3. Opracowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych do 20 stycznia 2012 r.

4. Realizacja badań terenowych do 20 lutego 2012 r.

5. Przygotowanie danych do obliczeń i obliczenia statystyczne do 20 kwietnia 2012 r.

6. Opracowanie roboczej wersji pracy do 30 kwietnia 2012 r.

7. Przyjęcie pracy przez promotora do 30 maja 2012 r.

8. Prace redakcyjne i edytorskie do 15 czerwca 2012 r.

9. Złożenie pracy w dziekanacie do 20 czerwca 2012 r.

10. Obrona pracy W wyznaczonym terminie8. Projekt planu pracy (spis treści).

Wstęp

Rozdział I

1. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTĘPCZOŚCI W LITERATURZE.

1.1. Rozwój bezpieczeństwa społecznego na przestrzeni lat.

1.2. Rozwój przestępczości zorganizowanych na przestrzeni lat.

1.3. Definicja przestępczości zorganizowanej oraz bezpieczeństwa społecznego.

1.4. Finansowanie służb bezpieczeństwa zwalczających przestępczość na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Rozdział II

2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ

2.1. Przedmiot i cel badań.

2.2. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe.

2.3. Metoda badań oraz zastosowane techniki i narzędzia badawcze.

2.4. Teren i organizacja badań.

Rozdział III

3. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Ocena działań policji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej przez mieszkańców.

3.2. Wiedza mieszkańców na temat istnienia grup przestępczych na terenie powiatu mińskiego.

3.3. Grupy przestępcze zagrożeniem dla mieszkańców.

3.4. Fundusze na działania zwalczające przestępczość.

3.5. Problem rozrastania się grup przestępczych na terenie powiatu mińskiego.

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

9. Dotychczas wykorzystane pozycje literatury.

1. Kitler W., Skrabacz A., „Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny”, wyd. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2005.

2. Cieślarczyk M., Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, wyd. AON, Warszawa 2006.

3. Mądrzejowski W., „Przestępczość zorganizowana. System zwalczania.”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Kraków 2005.

4. Rau Z., „Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie”, wyd. Zakamycze, Kraków 2002.