ĆWICZENIA TERENOWE

I rok Gospodarka przestrzenna, studia drugiego stopnia

PLANOWANIE, REALIZACJA, MONITORING

POLITYKI SPÓJNOŚCI

NA OBSZARZE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ TERENOWYCH

Celem praktyk terenowych było przedstawienie i zapoznanie studentów z polityką spójności aglomeracji poznańskiej oraz z praktyką działań podejmowanych w ramach tej polityki.

21 września 2011 r.

09.00 10.00 - Spotkanie organizacyjne – omówienie programu ćwiczeń i prowadzenie

zajęć terenowych ( prof. UAM, prof. UAM , dr)Miejsce : Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

11.00 – 15.30 Poznań i jego rola w rozwoju społeczno – gospodarczym aglomeracji

poznańskiej i Wielkopolski

Miejsce : Urząd Miasta Poznania

Program spotkania

11.05 – 11.40 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta PoznaniaPrzedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania przez Pana Piotra Izydorskiego z Wydziału Organizacyjnego UMP.

UMP zatrudnia 1615 pracowników, liczba wydziałów wynosi 35.

UMP posiada różne kanały informacyjne :

a) portal wewnętrzny

b) Sqter ( gazetka )

c) tablice informacyjne

d) sieć miejską WIP ( wejdź i poczytaj ).

Służba przygotowawcza w UMP rozpoczyna się po pierwszym miesiącu zatrudnienia:

- szkolenia wprowadzające

- ABC urzędnika

- LOTUS

- ISO

- kurs e - learningowy

- komunikacje z klientem.

Najważniejsza jest Kancelaria Urzędu, przez którą przepływają wszystkie dokumenty.

Na czele Urzędu stoi Prezydent, który współpracuje z Sekretarzem, Skarbnikiem oraz czterema Zastępcami Prezydenta, z których każdy odpowiedzialny jest za określone działania. Wszystkim wyżej wymienionym współpracownikom Prezydenta podlegają określone biura i wydziały.

11.45 – 12. 15 Planowanie polityki rozwoju w Urzędzie Miasta Poznania.

Scharakteryzowana została Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2020 przez Pana Janusza Meissnera, która zawierała wybrane opracowania strategiczne dla miasta :

- Polityka systemu zarządzania

- WPI

- Zintegrowana polityka Transportowa

- Strategia Akademicka i Naukowa

- Plan gospodarowania odpadami

- Program Ochrony Środowiska

- Miejski program rewitalizacji

- Program budowy dróg lokowanych na terenie Miasta Poznań na lata 2005 – 2010

- Strategia informatyzacji

- Plan zdrowotny Miasta na lata 2003 – 2008

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Omówiony został Plan Rozwoju Miasta Poznań na lata 2005 – 2010 która zawiera określone

priorytety :

- nowe miejsca pracy

- inwestowanie w wiedzę

- dostępny Poznań

- nowe techniki informacyjno – komunikacyjne

- wysoka jakość zamieszkania

- kultura i rekreacja

- nowa jakość centrum miasta

- obywatelski Poznań.Przedstawione również zostały studentom, cztery cele Strategii Rozwoju Miasta Poznań do 2030 r.

Cel 1. Rozwój gospodarki innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycji Miasta

Cel 2. Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu

Cel 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjność Miasta

Cel 4. Utworzenie Metropolii Poznań

12.20 – 13.20 Realizacja i monitoring polityki rozwoju w UMP. Zasady podejmowania .

decyzji a polityka rozwoju

Temat zinterpretowany przez Panią Karolinę Adamów.

Omówienie 21 programów takich jak np. Aktywizacja obszarów wokół III Ramy komunikacyjnej (celem jest stworzenie atrakcyjnych pól inwestycyjnych wokół III Ramy komunikacyjnej oraz stworzenie optymalnego systemu transportowego w skali aglomeracji poznańskiej), cyfrowy Poznań (wykorzystanie aktualnie dostępnych i przyszłych rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnych), zdrowy Poznań (podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców), akademicki i naukowy Poznań (celem jest zwiększenie liczby osób wybierających Poznań jako najlepsze miejsce do studiowania oraz podnoszenia kwalifikacji, osiągnięcie światowych standardów w nauce i dydaktyce itp.), obywatelski Poznań (wzmocnienie podmiotowości obywateli), bezpieczny Poznań (zwiększenie poczcia bezpieczeństwa mieszkańców), rzeka w mieście ( wyeksponowanie walorów rzeki w mieście), które są realizowane w celu Strategii Rozwoju Miasta Poznań.

13.40 – 14.40 Rola Poznania w funkcjonowaniu i procesie rozwoju społeczno –

gospodarczego aglomeracji poznańskiej i Wielkopolski. Wpływ polityki

spójności na zmiany relacji zewnętrznych Miasta z jego otoczeniem.

Przedstawienie przez Pana Janusza Meissnera aglomeracji poznańskiej i jej ograniczeń, scharakteryzowane zostały też procesy demograficzne, według których liczba ludności w Poznaniu spada, od 90 roku spadła o ok. 26 tysięcy osób. Komunikacja ( Poznań jako pierwsze miasto, zainwestował w autobusy niskopodłogowe, są to autobusy produkowane w Polsce ), gospodarka, sfera społeczna, usługi komunalne, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja oraz sport.

14.45 – 15.30 Działania podejmowane przez Miasto Poznań na rzecz rozwoju

przedsiębiorczości i gospodarki regionu z uwzględnieniem roli polityki

spójności w tych przedsięwzięciach.

Temat zaprezentowany przez Pana Jarosława Dohnal. Zinterpretowanie działań polegających na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów władz Poznania, które podejmują szereg działań. Działania te mają formę różnych projektów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznań do roku 2030.

Wsparcie w sferze finansowej :

a) poręczenia kredytowe

b) dotacje ze środków UE.

W Poznaniu najwięcej firm prowadzi działalność w zakresie handlu, sieć wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia to 22 publiczne i prywatne instytucje otoczenia biznesu np.

władze lokalne UMP, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, media, uniwersytety, jednostki badawcze, inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczno – przemysłowe.

22 września 2011 r.

09.00 – 11.00 Research Seminar: Creative In the periphery / Creative regions In Central

and Eastern Europe : challenges and opportunities

Miejsce: Wydział nauk Geograficznych I Geologicznych UAM

Wykłady na temat przemysłu kreatywnego, zostały przedstawione ramy teoretyczne, które obejmowały dwa kroki :

1. głęboki czynnik strukturalny

2. współczesne czynniki: twarde (klasyczne) warunki, grupowanie, sieci, miękkie warunki

Trzy grupy docelowe:

-managerowie, wysoko wykwalifikowanych pracowników, wysoko wykwalifikowanych migrantów międzynarodowych.

Teoria zależności od ścieżki: głębokie czynniki strukturalne

-pozycji ze względu na rozwój europejskiego systemu miasta

-wpływ rewolucji przemysłowej na regiony miejskie.

Przedstawienie tematów dotyczących teorii

„klasyczne” miejsce teorii:

-praca i umiejętności

-dostępność kapitału

-kontekst instytucjonalny

Teoria grupowa:

Indywidualne trajektoria i teoria sieci:

-więzi osobiste

-lokalne stosunki społeczne

- trajektoria indywidualne

Miękkie warunki teorii:

- miejskie udogodnienia,

-jakość życia,

-wysokiej jakości przestrzeń publiczna,

-tolerancja,

-otwartość,

-różnorodność

Przedstawiono również project ACRE (Accommodating Creative Knowledge).

Regionami, które zostały wybrane w projekcie ACRE są: Amsterdam, Barcelona, Birmingham, Budapeszt, Dublin, Helsinki, Lipsk, Mediolan, Monachium, Poznaniu, Ryga, Sofia i Tuluzie. Celem tego projektu była ocena wpływu " creative class" wschodzących i powstanie " creative industries” na konkurencyjność UE aglomeracji.

Najważniejszym tematem do rozważenia jest to, które obszary metropolitalne mogą rozwijać się, jako "kreatywne regiony wiedzy".

11. 30 – 15.00 Aglomeracja poznańska i jej znaczenie dla rozwoju społeczno –

gospodarczego Wielkopolski

Miejsce: Centrum Badań Metropolitarnych

Zaprezentowane zostało Centrum Badań Metropolitarnych.

Zapoznanie studentów z jego celami oraz projektami, do celów CBM należą :

- inicjowanie współpracy różnych instytucji na obszarach wielkomiejskich

- koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni itd.

Przez prowadzącego uzasadnione również zostało pytanie „dlaczego projekt Aglomeracja”

CBM jest powiązane z różnymi instytucjami, ośrodkami oraz organizacjami takimi jak:

władze i urzędy samorządów lokalnych, władze i urzędy administracji innych szczebli, organizacje pozarządowe, środowisko biznesowe, podmioty gospodarcze, fora społeczne, media lokalne i krajowe, inne ośrodki naukowe i centra badawcze. Przedstawione zostały przykładowe projekty Centrum:

- Funkcjonowanie i kierowanie rozwojem Aglomeracji Poznańskiej

- Strategia Rozwoju Metropolia Poznania 2020

- Zielona księga Aglomeracji Poznańskiej

- Konkurencyjność Poznania w sieci metropolii krajowych i europejskich.

Zreferowano też bariery integracji metropolitarnej do których zalicza się :

- fragmentyzacja administracyjna obszarów wielkomiejskich

- odrębne polityki rozwoju

- lęk małych gmin przed „efektem wymywania” „ backwash effect”

- obawy dużych miast przed utratą części kompetencji

- bariery społeczne i demograficzne itd.

23 września 2011 r.

09.00 – 13.00 Miejsce Poznania i aglomeracji poznańskiej w polityce rozwoju

Województwa Wielkopolskiego

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

09.05 – 09.25 Struktura organizacyjna UMWW, zasady podejmowania decyzji i obiegu

dokumentów, zadania departamentów i jednostek organizacyjnych

Zaprezentowane zostały zasady funkcjonowania decyzji w UMWW przez Panią Beatę Hofman z Departamentu Polityki Regionalnej, która omówiła sposób przygotowania pisma. Studenci również zapoznali się z elektronicznym obiegiem dokumentów, który rozpoczął się w 2008 roku i polega na wprowadzeniu podpisów cyfrowych oraz elektronicznej skrzynki podawczej.

Następnie scharakteryzowane zostało planowanie polityki rozwoju w UMWW wynikające z Ustawy o samorządzie Województwa (Strategia Rozwoju Województwa przyjęta została 19 grudnia 2005 r.)

Przez Pana Jacka Kasprzyka omówiona została Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020 oraz Strategia zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013, która ma na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia zwłaszcza strukturalnego.

Zreferowano również Strategie Rozwoju Oświaty w Województwie Wielkopolskim, której zadaniem jest kształcenie „ w warunkach pewności i dla niepewności”. Studenci zapoznali się też z innymi dokumentami planistycznymi z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i wsi, kultury, społeczeństwa informacyjnego, transportu.

09.50 – 10.05 Planowanie polityki rozwoju w UMWW – opracowane dokumenty strategiczne

i operacyjne.

Pan Łukasz Prymas przedstawił studentom planowanie polityki rozwoju oraz instytucje odpowiedzialne za dany sektor:

planowanie rozwoju regionalnego – Departament Polityki Regionalnej

realizacja – Departamenty „branżowe” i jednostki organizacyjne UMWW

wdrażanie programów wspólnotowych – Departamenty i jednostki

monitoring - Departament Polityki Regionalnej.

10.20 – 10.50 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.

Scharakteryzowane zostały dotychczasowe strategie dla Wielkopolski, następnie uwarunkowania programowe wraz z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (polityka spójności UE na lata 2007 – 2013, Strategia Lizbońska, Narodowy Plan Rozwoju, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego) oraz zakres i przedmiot strategii. Omówione zostały przez Pana Jacka Kasprzyka cztery cele strategii polegające na poprawie jakości przestrzeni do roku 2020:

- dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku

- zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa

- wzrost kompetencji mieszkańców i promocji zatrudnienia

- wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.

11.15 – 11.40 Kolejowe przewozy regionalne w Wielkopolsce – kontekst aglomeracyjny

Temat został zreferowany przez Pana Jarosława Polaszewskiego, który zaprezentował nam Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza definicje organizatora publicznego transportu zbiorowego:

- gmina

- związek międzygminny

- powiat

- województwo

- Minister Właściwy ds. transportu

Ustawa wprowadza nowe zadania takie jak :

- planowanie rozwoju transporty

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego

- zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Zinterpretowane zostały też zalety krajowych przewozów aglomeracyjnych do których zalicza się :

- zasięg przewozów aglomeracyjnych wokół Poznania

- węzły przesiadkowe

- dostępność przewozów aglomeracyjnych

- komfort podróżowania

- czas przejazdu

- oferta biletowa.

Podsumowanie

W trakcie praktyki zdobyłam wiedzę na temat pracy i struktur organizacyjnych urzędów, polityki spójności na obszarze aglomeracji poznańskiej. Myślę, że ten czas był wykorzystany w sposób odpowiedni. Uważam, że praktyka dała mi możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne.