ĆWICZENIA TERENOWE I rok Gospodarka przestrzenna, studia drugiego stopnia PLANOWANIE, REALIZACJA, MONITORING POLITYKI SPÓJNOŚCI NA OBSZARZE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ TERENOWYCH Celem praktyk terenowych było przedstawienie i zapoznanie studentów z polityką spójności aglomeracji poznańskiej oraz z praktyką działań podejmowanych w ramach tej polityki. 21 września 2011 r. 09.00 10.00 - Spotkanie organizacyjne – omówienie programu ćwiczeń i prowadzenie zajęć terenowych ( prof. UAM, prof. UAM , dr) Miejsce : Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 11.00 – 15.30 Poznań i jego rola w rozwoju społeczno – gospodarczym aglomeracji poznańskiej i Wielkopolski Miejsce : Urząd Miasta Poznania Program spotkania 11.05 – 11.40 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Poznania Przedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania przez Pana Piotra Izydorskiego z Wydziału Organizacyjnego UMP. UMP zatrudnia 1615 pracowników, liczba wydziałów wynosi 35. UMP posiada różne kanały informacyjne : a) portal wewnętrzny b) Sqter ( gazetka ) c) tablice informacyjne d) sieć miejską WIP ( wejdź i poczytaj ). Służba przygotowawcza w UMP rozpoczyna się po pierwszym miesiącu zatrudnienia: - szkolenia wprowadzające - ABC urzędnika - LOTUS - ISO - kurs e - learningowy - komunikacje z klientem. Najważniejsza jest Kancelaria Urzędu, przez którą przepływają wszystkie dokumenty. Na czele Urzędu stoi Prezydent, który współpracuje z Sekretarzem, Skarbnikiem oraz czterema Zastępcami Prezydenta, z których każdy odpowiedzialny jest za określone działania. Wszystkim wyżej wymienionym współpracownikom Prezydenta podlegają określone biura i wydziały. 11.45 – 12. 15 Planowanie polityki rozwoju w Urzędzie Miasta Poznania. Scharakteryzowana została Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2020 przez Pana Janusza Meissnera, która zawierała wybrane opracowania strategiczne dla miasta : - Polityka systemu zarządzania - WPI - Zintegrowana polityka Transportowa - Strategia Akademicka i Naukowa - Plan gospodarowania odpadami - Program Ochrony Środowiska - Miejski program rewitalizacji - Program budowy dróg lokowanych na terenie Miasta Poznań na lata 2005 – 2010 - Strategia informatyzacji - Plan zdrowotny Miasta na lata 2003 – 2008 - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Omówiony został Plan Rozwoju Miasta Poznań na lata 2005 – 2010 która zawiera określone priorytety : - nowe miejsca pracy - inwestowanie w wiedzę - dostępny Poznań - nowe techniki informacyjno –...