Charakter współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych. 1. Systematyka sporów i konfliktów. W doktrynie prawa międzynarodowego spór i konflikt nie są pojęciami tożsamymi. SPÓR – jest wyrazem sprzeczności interesów między państwami; oznacza to taki stan stosunków między partnerami na arenie międzynarodowej, który dowodzi braku możliwości pogodzenia interesów obu stron. Powstanie sporu stymuluje także określony czyn państwa: działanie, zaniechanie lub znoszenie, który nadaje sprzeczności interesów charakter polityczny, prawny lub ekonomiczny. Spór poprzedza stan napięcia, oznaczający antagonizm niemający jeszcze precyzyjnie zdefiniowanego przedmiotu. Spór może dotyczyć żywotnych interesów państwa i zagrażać bezpieczeństwu międzynarodowemu. Spory dzielą się na: a) polityczne – dotyczące interesów politycznych, racji stanu, żywotnych interesów narodowych. b) prawne – opierające się na określonej normie prawa międzynarodowego: wynikające z wykładni umowy, wszystkie kwestie prawa międzynarodowego, ustalenie faktu pogwałcenia tego prawa, rodzaj i zakres odszkodowania za zerwanie zobowiązań międzynarodowych. KONFLIKT (z łacinyconflictus– zderzenie) – dochodzi do niego wtedy, gdy podejmowane są działania polityczne, ekonomiczne i militarne w celu narzucenia drugiej stronie swoich racji. Ta z kolei odrzuca je. Wyróżnia się konflikty werbalne (protest, sprzeciw, ostrzeżenie, groźba) i akcje konfliktowe (zerwanie stosunków dyplomatycznych, konfiskata, demonstracja siły lub jej użycie). Na podstawie kryterium celu można wyróżnić konflikty: - obronne; - antykolonialne; - narodowowyzwoleńcze; - w walce o prymat lub przeciwko niemu w sferze ekonomicznej, politycznej, rasowej, religijnej i innych. Ze względu na sposoby prowadzenia działań podczas konfliktów zbrojnych można wyodrębnić wojny: - na morzu, lądzie i w powietrzu; - z użyciem środków biologicznych, chemicznych i nuklearnych. Przedmioty konfliktu Przedmiotem konfliktu mogą być dobra materialno-ekonomiczne czyli posiadające obiektywną wartość (konkretne dobra materialne, pieniądze, obszary ziemskie), jak również dobra symboliczne posiadające subiektywną wartość dla stron konfliktu (poglądy, prestiż, władza). Niektóre dobra można zaliczyć do obu tych grup (np. prawa autorskie). 2. Źródła i przyczyny sporów i konfliktów międzynarodowych. Decydujący wpływ na powstanie i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów ma niejednorodność współczesnego świata. Wzrost sporów warunkuje powiększająca się liczba państw suwerennych powstałych w wyniku rozpadu systemu kolonialnego. Źródłem sporów są interesy...