Każdy człowiek uczący się, czy to w szkole podstawowej, gimnazjum, czy nawet i na studiach ma swoje prawa i obowiązki ucznia. Prawa i obowiązki obowiązują każdego. Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i jawnej oceny 6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 7. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów 8. Bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania 9. Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną 10. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji 11. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 12. Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum 13. Zmiany gimnazjum w ciągu roku 14. Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia). Uczniowie uczący się mają również swoje obowiązki, czyli...