Każdy człowiek uczący się, czy to w szkole podstawowej, gimnazjum, czy nawet i na studiach ma swoje prawa i obowiązki ucznia. Prawa i obowiązki obowiązują każdego.

Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i jawnej oceny

6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny

7. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów

8. Bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania

9. Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną

10. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji

11. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

12. Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum

13. Zmiany gimnazjum w ciągu roku

14. Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).

Uczniowie uczący się mają również swoje obowiązki, czyli obowiązki ucznia. Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma obowiązek do:

1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum

2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych

3. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum

4. Przestrzegania zasad higieny osobistej

5. Przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

6. Szanowania i ochrony mienia gimnazjum

7. Godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz

8. Uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.

Każdy uczeń może również być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz gimnazjum. Za nie przestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uczeń może być ukarany.