Analiza Krytyczna dokumentu „Strategia Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej” z roku 2011. Kacper Czech grupa B Dokument strategii bezpieczeństwa Republiki Czeskiej został podpisany w 2011 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. We wrześniu tego samego roku, został zatwierdzony przez rząd Republiki Czeskiej. Dokument składa się z wprowadzenia podpisanego przez prezesa rady ministrów Republiki Czeskiej – Petr’a Nečas’a oraz 5 rozdziałów regulujących poszczególne dziedziny bezpieczeństwa narodowego Czech. Dokument ten jasno określa cel i dążenie państwa Czeskiego w dziedzinie obronności kraju jak i utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego. Dokument ten powstał, ponieważ wszedł w życie Traktat Lizboński i Czechy zostały przyjęte do Unii Europejskiej. Nowelizacja planów strategicznych NATO również miały wpływ na powstanie zaktualizowanego dokumentu strategicznego, który obejmuje szeroki zakres kompetencji związany z bezpieczeństwem narodowym. We wstępie premier zadaje pytanie : „ Dlaczego w czasie pokoju, powinniśmy zajmować się kwestiami bezpieczeństwa? Czy nie byłoby lepiej skoncentrować się na budowie nowych domów, szpitali i szkół?” W dalszej części wstępu odpowiada iż gwarantem bezpieczeństwa kraju jest jego wewnętrzny spokój. Według piramidy Maslova podstawową potrzebą jest bezpieczeństwo. Obywatele muszą czuć się bezpieczni i zadaniem kraju jest dbać aby tak właśnie było. Państwo jeśli nie czuje się bezpieczne nie jest w stanie dobrze kierować administracją kraju. Proces uchwalania nowych ustaw, reformowania służby zdrowia czy poprawiania edukacji narodowej musi odbywać się w państwie stabilnym gospodarczo, politycznie i społecznie. Takie państwo nie musi się obawiać o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i może się skupić na bezpieczeństwie międzynarodowym. Czy takie założenia ma właśnie dokument strategiczny Republiki Czech? Postaram się dogłębnie odpowiedzieć na to pytanie. Dokument obejmuje bardzo szeroko pojętą kwestię bezpieczeństwa. Nie tylko w granicach swojego kraju ale też poza nimi. Jeśli wyniknie kryzys lub konflikt zbrojny państwo dąży do osiągnięcia rozwiązania za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych. Jeżeli te metody zawiodą, Republika Czeska może - zgodnie z prawem konstytucyjnym i Kartą Narodów Zjednoczonych używać siły w celu ochrony życia obywateli i jeśli występuje taka potrzeba w celu utrzymania ciągłości swoich celów strategicznych. Jako członek NATO i Unii Europejskiej Republika Czeska zawiera w swojej strategii elementy strategii obu tych organizacji. Członkostwo w NATO i UE niesie...