Cechy samorządu: powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach prawa, członkami wspólnoty samorządowej z są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, posiada własną demokratyczną organizację ustaloną przez ustawę i własny statut, powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji, corocznie uchwala własny budżet, niebędący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, jest podmiotem zarówno prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjnoprawnymi), jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową), powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji, corocznie uchwala własny budżet, niebędący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu...