Cechy samorządu:

 powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach prawa,

 członkami wspólnoty samorządowej z są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego,

 posiada własną demokratyczną organizację ustaloną przez ustawę i własny statut,

 powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji,

 corocznie uchwala własny budżet, niebędący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego,

 jest podmiotem zarówno prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjnoprawnymi), jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową),

 powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji,

 corocznie uchwala własny budżet, niebędący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego,

 jest podmiotem zarówno prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjnoprawnymi), jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową),

 swe decyzje podejmuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,

 jej względną samodzielność ogranicza zdecentralizowany nadzór organów państwowych, z reguły ograniczony do kryterium legalności,

 kontrolowana i chroniona przez niezawisłe sądy administracyjne i sądy powszechne.