1. Określ miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych nauk. 2. Czym zajmuje się pedagogika porównawcza? Pedagogika porównawcza to dyscyplina pedagogiczna zajmująca się analizą i porównywaniem systemów wychowania i oświaty w różnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem polityczno- ekonomicznym i społeczno- kulturalnym. 3. Co jest przedmiotem pedagogiki porównawczej? Przedmiotem pedagogiki porównawczej jest analiza całego systemu oświatowego: - w relacji uczeń- nauczyciel; nauczyciel- rodzic, - analiza instytucji (szkoły, przedszkola, internatu- zawsze jednej instytucji), - ujęcie globalne badań (badanie całego systemu w całym państwie- ogólnym). 4. Wymień trzy podstawowe funkcje pedagogiki porównawczej Tadeusz I. Wiloch w książce pt. „Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej” wyróżnia trzy podstawowe funkcje pedagogiki porównawczej: a) integrującą b) wartościującą c) inspirującą 5. Cele pedagogiki porównawczej to: a) poznawczy- poznanie podstawowych warunków i czynników determinujących systemy edukacyjne- poznanie podstawowych kierunków i tendencji ewolucji i prognozy edukacji na świecie. b) praktyczny- opanowanie umiejętności dokonywania analizy i wartościowania o charakterze porównawczym, zwłaszcza poziomym, tj. formułowanie odpowiedzi na pytania: jak jest tu i tam, jest tak tu i tam. c) wychowawczy- kształtowanie postaw przyjaźni międzynarodowej i gotowość współpracy, - kształtowanie postaw wobec różnych kultur i tendencji edukacyjnych w poznawanych państwach - opanowanie umiejętności obserwacji niektórych zjawisk edukacyjnych w szkołach i innych placówkach, których edukacja stanowi zasadniczy lub dodatkowy zakres działalności - opanowanie umiejętności projektowania odpowiednich struktur organizacyjnych i czynnościowych dla...