1. Określ miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych nauk.

2. Czym zajmuje się pedagogika porównawcza?

Pedagogika porównawcza to dyscyplina pedagogiczna zajmująca się analizą i porównywaniem

systemów wychowania i oświaty w różnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem polityczno- ekonomicznym i społeczno- kulturalnym.

3. Co jest przedmiotem pedagogiki porównawczej?

Przedmiotem pedagogiki porównawczej jest analiza całego systemu oświatowego:

- w relacji uczeń- nauczyciel; nauczyciel- rodzic,

- analiza instytucji (szkoły, przedszkola, internatu- zawsze jednej instytucji),

- ujęcie globalne badań (badanie całego systemu w całym państwie- ogólnym).

4. Wymień trzy podstawowe funkcje pedagogiki porównawczej

Tadeusz I. Wiloch w książce pt. „Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej” wyróżnia trzy podstawowe funkcje pedagogiki porównawczej:

a) integrującą

b) wartościującą

c) inspirującą

5. Cele pedagogiki porównawczej to:

a) poznawczy- poznanie podstawowych warunków i czynników determinujących systemy

edukacyjne- poznanie podstawowych kierunków i tendencji ewolucji i prognozy edukacji na świecie.

b) praktyczny- opanowanie umiejętności dokonywania analizy i wartościowania o charakterze

porównawczym, zwłaszcza poziomym, tj. formułowanie odpowiedzi na pytania: jak jest tu i tam, jest tak tu i tam.

c) wychowawczy- kształtowanie postaw przyjaźni międzynarodowej i gotowość współpracy,

- kształtowanie postaw wobec różnych kultur i tendencji edukacyjnych w poznawanych państwach

- opanowanie umiejętności obserwacji niektórych zjawisk edukacyjnych w szkołach i innych placówkach, których edukacja stanowi zasadniczy lub dodatkowy zakres działalności

- opanowanie umiejętności projektowania odpowiednich struktur organizacyjnych i czynnościowych dla modernizacji i innowacji określonych dziedzin edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

6. Zadania pedagogiki porównawczej

- zbieranie wiadomości o ustrojach szkolnych i pozaszkolnych oraz danych statystycznych charakteryzujących różne systemy wychowania i nauczania,

- opracowanie monografii poświęconych poszczególnym ustrojom wychowania i nauczania;

- porównywanie różnych ustrojów;

- wykrywanie tego co jest wspólne we wszystkich ustrojach, a więc zmierzanie do odkrycia pewnych zasad budowy i prawidłowości ich rozwoju

7. Zdefiniuj pojęcie „nauczyciel”

Nauczyciel- to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno- wychowawczej w szkołach na różnym szczeblu oświaty i szkolnictwa wyższego

8. Co to jest obowiązek szkolny?

Obowiązek szkolny- jest to obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego).