Orzeczenie I. Rodzaje orzeczeń 1. Czasownikowe Czasownikiem w formie osobowej Planujemy wyjście do kina. Kup bilety! Bezosobowa forma czasownika, zakończona na –no, -to Kupiono bilety. Zaproszono gości. 2. Imienne Składa się z Łącznika – osobowa forma czasownika: być, zostać, stać się a. Maciek zostanie lotnikiem. b. Piosenka stała się przebojem. Orzecznika – wyrażone za pomocą różnych części mowy a. Maciek zostanie lotnikiem. b. Piosenka stała się przebojem. Podmiot I. Rodzaje podmiotów 1. Gramatyczny Rzeczownik Danusia pięknie grała na lutni. Zaimek rzeczowny Ona umiała także ślicznie śpiewać. 2. Domyślny Musimy się go domyślić Złożył ślubowanie (on) 3. Szeregowy Kilka wyrazów współrzędnych Maćko i Zbyszko mieszkali w Bogdańcu. 4. Zbiorowy Rzeczownik w liczbie pojedynczej, ale oznacza zbiorowość Rycerstwo polskie i litewskie rozgromiło Krzyżaków pod Grunwaldem. 5. Logiczny Orzeczenie mówi o przybywaniu, ubywaniu lub braku czegoś Rzeczownik lub zaimek rzeczowny w dopełniaczu Danusi nie było w Szczytnie. Przydawka I. Określenie rzeczownika lub zaimka rzeczownego II. Rodzaje przydawek 1. Przymiotna Wszystkie części mowy odpowiadające na pytania przymiotnika Wielka miłość 2. Liczebna Liczebniki Pierwsza miłość 3. Przyimkowa Wyrażenie przyimkowe Miłość po grób 4. Rzeczowna Rzeczownik (w takim samym przypadku co określany wyraz) Miłość Julii 5. Dopełniaczowa Rzeczownik w dopełniaczu Dopełnienie I. Określenie czasownika wyrażone rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym lub wyrażeniem przyimkowym, rzadziej przymiotnikiem lub przysłówkiem, odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika i wołacza. II. Rodzaje dopełnień 1. Bliższe To takie w którym przy zamianie ze strony czynnej na bierną dopełnienie staje się podmiotem Uczeń pisze wypracowanie. Wypracowanie jest pisane przez ucznia. 2. Dalsze Nie można zamienić na stronę...