INFLACJA jest zjawiskiem gospodarczym przejawiającym się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy to wzrost cen pewnych dóbr i usług jest równoważony spadkiem cen innych dóbr i usług, jak również krótkotrwałych wahań cenowych, kiedy to po okresie wzrostu cen następuje naturalny ich spadek. Inflację mierzymy najczęściej, obliczając roczną stopę inflacji, czyli określając procentowy wzrost cen dóbr i usług w kraju w ciągu roku. Dobra i usługi, które pochłaniają istotną część wydatków gospodarstw domowych, są uwzględniane w obliczeniach rocznej stopy inflacji ze znacznie większym współczynnikiem niż towary konsumowane przez niewielką liczbę gospodarstw. PRZYCZYNY INFLACJI - popytowej a) błędna polityka pieniężno - kredytowa państwa (zbyt duża emisja pieniądza na rynku) b) nadmierne wydatki budżetowe oraz zbyt łatwy dostęp do tanich kredytów, co prowadzi do pojawienia się luki inflacyjnej ( jest to sytuacja, w której popyt globalny przewyższa produkt narodowy) - kosztowej a) wzrost kosztów produkcji i cen podstawowych surowców b) proces produkcji tzn. wzrost kosztów uzyskania określonej podaży, powodowane przez nacisk związków zawodowych na wzrost płac (płace rosną szybciej od wydajności pracy, co nakręca spiralę inflacyjną) c) podwyższenie się cen importowanych towarów zaopatrzeniowych d) jest to następstwo inflacji popytowej RODZAJE INFLACJI - ze względu na przyczyny powstawania 1.Inflacja ciągniona przez popyt występuje wtedy, gdy całkowita wielkość planowanych wydatków ludności wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Przedsiębiorstwa nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniom rynku, dlatego podnoszą ceny na swoje produkty. Na przykład, jeżeli wzrośnie popyt na samochody, których nie da się w krótkim czasie wyprodukować, to nastąpi wzrost ich cen. Wyższe ceny samochodów spowodują wzrost kosztów transportu, co z kolei wywoła wzrost cen innych produktów. Właśnie w taki sposób nakręca się spirala cen. 2.Inflacja pchana przez koszty pojawia się wtedy, gdy z rozmaitych przyczyn rosną ceny jednego lub kilku zasobów niezbędnych do produkcji dóbr lub usług. Na przykład, gdy wzrasta cena ropy naftowej, wtedy wszyscy producenci, którzy w swej działalności wykorzystują samochody, starają się przenieść wzrost kosztów produkcji na klienta i podnoszą ceny swoich wyrobów. 3.Inflacja strukturalna występuje wtedy, gdy firmy nie mogą sprawnie dopasować...