Wersalski traktat pokojowy 1919- kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji. Ustalał nowy porządek terytorialny i polityczny w Europie, tzw. system wersalski.W wyniku układu Niemcy utraciły ok. 6,5 mln ludności i ok. 70,5 tys. km2, na rzecz: Francji(Alzację i Lotaryngię),Belgii, Polski(Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie), Czechosłowacji. Utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Na terenie Szlezwiku, Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały być przeprowadzone plebiscyty, niemieckie kolonie podzielono pomiędzy zwycięzców i przekazano pod opiekę Ligi Narodów. Wprowadzono demilita- ryzację strefy nadreńskiej, ograniczono liczebność armii niemie- ckiej do 100 tys., wprowadzono zakaz posiadania czołgów, lotnictwa, okrętów podwodnych, nakazano zniszczyć fortyfikacje. Na Niemcy nałożono obowiązek wypłaty odszkodowań woje- nnych(132 mld marek). Konferencja waszyngtońska–(12 listopada 1921-6 lutego 1922) w Waszyngtonie. Zwołana w sprawie uregulowania sytuacji na Dalekim Wschodzie i Oceanie Spokojnym po zakończeniu I wojny światowej, awansu Japonii do rangi wielkiej potęgi oraz w celu ograniczenia zbrojeń morskich. Uczestniczyły w niej Stany Zje- dnoczone, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia oraz Portugalia. „Traktat pięciu”- limity tonażu, proporcje flot wojennych USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji i Włoch. Zakazał budowy pancerników oraz ograniczył wypor- ność okrętów.„Układ dziewięciu”, podkreślał utrzymanie amery- kańskiej polityki "otwartych drzwi", tj. jednakowych praw ekspansji gospodarczej w Chinach. W "układzie czterech" przyobiecały sobie konsultacje w razie ich zagrożenia przez inne państwo. Faszyzm we Włoszech-Benito Mussolini, który w 1919 r. założył organizację weteranów, przekształconą dwa lata później w Naro- dową Partię Faszystowską. Ideą faszystów była walka, którą wy- powiedzieli wszystkim obwinianym o kryzys: kapitalistom i socjali- stom, liberałom i komunistom, pacyfistom, chadekom i zagrani- cznym imperialistom. Podstawową metodą działania faszystów stał się terror - zastraszanie, napady, zabójstwa, zamachy, porwania zakładników, a nawet publiczne tortury. Wielki kryzys-Szybko spadła produkcja przemysłowa, wzrosło bezrobocie, doszło do pauperyzacji ludnościnożyce cenowe – ogromna różnica między cenami na artykuły rolnicze,a cenami na produkty przemysłowe. Roosvelt wprowadził interwencjonistyczną politykę "New deal" , czyli "nowego ładu". W jej ramach ograniczono produkcję rolną i podniesiono ceny artykułów rolnych. Podjęto walkę z bezrobociem poprzez organizowanie wielkich robót...