Organizacja Narodów Zjednoczonych, w skrócie ONZ, to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. Idea powołania tej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w 1943r. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Obecnie członkami ONZ są 192 państwa w tym Polska. Organy ONZ: a) Zgromadzenie Ogólne – składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich b) Rada Bezpieczeństwa – najważniejszy organ ONZ c) Rada Gospodarcza i Społeczna – zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych. d) Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa e) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, Sojusz Północno Atlantycki) – sojusz polityczno wojskowy powołany 24 sierpnia 1949r. w Waszyngtonie początkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed ZSRR. Państwa założycielskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy, USA i Kanada. Członkowie NATO zobowiązują się udzielać sobie pomocy, gdyby któreś z nich padło ofiarom agresji. Główna siedziba NATO znajduje się w Brukseli. Unia Europejska (w skrócie UE) to powstały 1 listopada 1993r. na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich. Cele założenia unii: a) Prowadzenie wspólnej polityki zewnętrzno ekonomicznej b) Zniesienie w państwach członkowskich ograniczeń (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz ludności) c) Podniesienie poziomu gospodarki w Europie Państwa członkowskie: Austria, Belgia, Bułgaria,...