Gmina Wadowice Górne jest gminą wiejską, położoną w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 8716 ha, a na dzień 31.12.2010 roku liczba mieszkańców w gminie wyniosła 7432 osoby. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy Wadowice Górne, pochodzące z epoki kamienia do 8300 r. p.n.e. zarejestrowano w Wampierzowie - Cegielni. Okres neolitu (końcowej epoki kamienia) datowany 8300 - 4500 l. p.n.e. reprezentowany jest przez stanowisko archeologiczne w Piątkowcu. Okres kultury trzcinieckiej reprezentowane jest przez stanowisko archeologiczne w Piątkowcu, na tym samym stanowisku znajdują się zabytki archeologiczne pochodzące z okresu późnego średniowiecza. Ponadto na obszarze gminy Wadowice Górne znajdują się cztery stanowiska pradziejowe o nieokreślonej bliżej chronologii. Należą do nich stanowiska w miejscowościach: Kawęczyn, Piątkowiec oraz niektóre znaleziska na stanowisku Wampierzów. Badania archeologiczne metodą objęły jedynie wschodnią i północno - zachodnią część gminy. Ich wyniki znajdują się w archiwum Służby Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. Osadnictwo wczesnośredniowieczne objęło częściowo dolinę Brnia, Potoku Zgórskiego i Jamnicy. W przeszłości obszar gminy pokryty był prawie w całości Puszczą Radomyską (stanowiącą część Puszczy Sandomierskiej), której relikty zachowały się do czasów współczesnych w postaci kompleksów leśnych, oraz nazw miejscowości: Grzybów, Bór. Sądzić można, że w IX-X wieku teren gminy wchodził w skład plemiennego terytorium Wiślan, którzy w drugiej połowie IX stulecia zostali podbici przez państwo wielkomorawskie, zlikwidowane przez najazd Węgrów około 906 roku, w wyniku czego Wiślanie być może na pewien czas odzyskali niepodległość. Po krótkotrwałym panowaniu Czechów w drugiej połowie X wieku tereny należące do gminy dostały się na stałe w ręce Piastów. W okresie wczesnopiastowskim i aż do schyłku XIII – początku XIV wieku terytorium gminy wchodziło w skład zorganizowanej z czasem kasztelanii wiślickiej, obejmującej południowo-zachodnią część dzielnicy sandomierskiej, która po zjednoczeniu Polski na początku XIV wieku przekształciła się w ziemię sandomierską. W latach 1578 - 1581 obszar dzisiejszej gminy Wadowice Górne należał do powiatu sandomierskiego. Podobnie było w roku 1629, oraz w 1662. Wadowice Górne sięgają początków XIII wieku. Pod koniec XIV i w XV wieku prawdopodobnie powstały wsie, które obecnie wchodzą w skład gminy. Tereny te należały do rodzin: Tarnowskich, Mieleckich, Lubomirskich, Ossolińskich i Tarło. Najdłużej były we władaniu rodzin Tarnowskich, Ossolińskich i Tarło....