I. Taryfowe narzędzia regulacji handlu Przez pojęcie „narzędzia taryfowe” należy rozumieć różne rodzaje ceł, które państwo wprowadza w ramach polityki celnej w wymianie handlowej z zagranicą dla jej większej kontroli, a przede wszystkim ochrony sektorów przemysłu rodzimego, sektorów wrażliwych, ogólnie- dla ochrony gospodarki lub osiągnięcia różnego rodzaju celów, np. zwiększenia dochodów budżetu państwa. Do celów zagranicznej polityki gospodarczej jakie można osiągnąć za pomocą polityki celnej można zaliczyć: • Zwiększenie efektywności gospodarowania w wyniku zmian strukturalnych produkcji, dzięki wykorzystaniu przewag komparatywnych w ujęciu dynamicznym, • Zapewnienie stabilności struktur gospodarczych uznanych za pożądane, • Dopuszczenie konkurencji zagranicznej w stopniu pobudzającym rozwój gospodarki wewnętrznej, • Zasilanie budżetu państwa w okresie trudności płatniczych w formie tzw. ceł fiskalnych Cło jest najstarszym narzędziem zagranicznej polityki handlowej. Jest to opłata nakładana na towary przekraczające granicę celną państwa. W początkowych etapach rozwoju gospodarczego cła były stosowane powszechnie jako główne źródło dochodów budżetowych państw. Od czasów drugiej wojny światowej, znaczenie tego narzędzia polityki gospodarczej maleje, szczególnie na terytoriach państw objętych integracją Europejską, od czasów pierwszej Unii Celnej, dąży się do ciągłej liberalizacji w handlu międzynarodowym, do powszechnej wolności przepływu kapitału, towarów, usług, a także siły roboczej. Cła jednak będą jeszcze długo miały znaczenie w Europie, bo polityka Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego zmierza do ochrony wewnętrznych interesów gospodarczych m. in. za pomocą tego narzędzia. Regulacja taryfowa jest zalecaną przez WTO formą ochrony rynku wewnętrznego, ze względu na to, że daje ona odzwierciedlenie w cenach towarów, a dzięki temu przejrzystość opłacalności transakcji. Cła to narzędzia z takim „stażem”, że zyskały już mnóstwo zasłużonych klasyfikacji, w zależności od perspektywy rozważania ich istoty, napotkać można różnego gatunku systematyki. Cła importowe, eksportowe oraz tranzytowe Biorąc pod uwagę kryterium operacji handlowych, można wyróżnić cło importowe, eksportowe oraz tranzytowe. Cło importowe stosuje się w celu podwyższenia ceny produktu, tak, aby osiągnęła poziom cen tego samego towaru obowiązujących w kraju importującym. Cła importowe są zwykle nakładane w obronie konkretnych interesów państwa, najczęściej będzie to ochrona bilansu handlowego, poziomu cen wewnętrznych czy ochrona produkcji krajowej przed...