Obszar podlegający obowiązkowej ochronie jest to obszar określony przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany. Chroniony jest przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (Dalej SUFO) lub odpowiednio silne zabezpieczenie techniczne, do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa, należą: 1) W zakresie obronności państwa w szczególności: a. zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, b. zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, c. magazyny rezerw państwowych. 2) W zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności: a. zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, b. porty morskie i lotnicze, c. banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach. 3) W zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności: a. zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, b. zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, c. rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne. 4) W zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności: a. zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, b. obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, c. muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, d. archiwa państwowe. Ewidencję obiektu obszaru bądź urządzenia prowadzi wojewoda ze względu na jego położenie. Przyjęta kategoryzacja ma charakter otwarty i jest możliwość umieszczenia w wykazie znajdujących się na terenie województwa obszarów i urządzeń, innych podmiotów niż wyżej wymienionych jeżeli tego wymaga system bezpieczeństwa województwa. Ewidencja ma charakter poufny, zawiera informację niejawne, jednak informacja, o tym iż dany obiekt, obszar lub...