W swojej pracy zawrę porównanie Konstytucji 3 maja z Konstytucją amerykańską. Przystępując do ich porównania, warto najpierw wyjaśnić samo pojęcie konstytucja. A więc jest to akt prawny najwyższego rządu; ustawa zasadnicza regulująca ustrój polityczny i gospodarczy państwa, ustalająca kompetencje organów państwowych i sposób ich powoływania, gwarantująca obywatelom podstawowe prawa, wyliczająca ich obowiązki; nadrzędna w stosunku do pozostałych aktów normatywnych. Zestawione przeze mnie konstytucje pochodzą z XVIIIw. Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest pierwszą konstytucją na świecie, która uchwalona została 17 października 1787r. podczas obrad kongresu, zaś w życie weszła 4 marca 1789r. W wyniku toczącej się kilkunastu lat wojny powstało nowe państwo a zadaniem konstytucji miało być określenie zasad jego ustroju. Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uważana jest za pierwszą konstytucję w Europie oraz drugą, tuż po amerykańskiej na świecie. Została uchwalona 3 maja 1791r. przez Sejm Czteroletni. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucja 3 maja miała dla Polski ogromne znaczenie, była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Została przygotowana na Sejmie Czteroletnim, a jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Konstytucja dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Wprowadziła w Polsce monarchię konstytucyjną oraz zasadę zwierzchności narodu i podziału władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (Straż Praw z królem na czele) i sądowniczą. Zniosła resztki odrębności Polski i Litwy, co oznaczało wprowadzenie wspólnych instytucji centralnych, wspólnego wojska i skarbu. Wprowadziła zasadę dziedziczności tronu, zlikwidowała liberum veto, wolną elekcję i ograniczyła znaczenie sejmików, a wzmocniła pozycję króla. Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Nadała mieszczanom nietykalność osobistą i prawo nabywania dóbr ziemskich; ułatwiała nobilitację oraz gwarantowała wolność osobistą dla przybywających do Polski nowych osadników. Ponadto Konstytucja zyskała uznanie Kościoła, który włączył się do jej propagowania. Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Zrealizowana w niej została większość postulatów...