Definicja polityki gospodarczej, geneza, funkcje Polityka gospodarcza, zwana również polityką ekonomiczną, to całokształt działań świadomych (chociaż może się zdarzyć, iż o skutkach niezamierzonych), państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (jej funkcjonowanie, oraz strukturę), na stosunki ekonomiczne (ustrój gospodarczy) oraz na powiązania gospodarcze z zagranicą. Jej zadaniem jest zatem praktyczne zastosowanie praw zbadanych przez ekonomię, co oznacza podejmowanie działań w procesie gospodarowania, które z założenia będą przynosić racjonalne i efektywne skutki. Polityka gospodarcza jest nauką stosowaną ekonomii i formą praktyki gospodarczej państwa. Dzieli się ją zatem na teorię i praktykę. Nie opiera się ona wyłącznie na wiedzy z zakresu ekonomii pozytywnej, przyjmując często formę odpowiednią do przekonań politycznych na gospodarkę rządzącej większości parlamentarnej. W przeciwieństwie do teorii ekonomii, polityka gospodarcza wymaga uwzględnienia wiedzy z zakresu socjologii, politologii, czy nawet dziennikarstwa (media również oddziałują na kształt polityki gospodarczej). Polityka gospodarcza stanowi często narzędzie realizacji programu społecznego partii politycznej.Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Polityka gospodarcza dzieli się na: a) politykę makroekonomiczną b) politykę mikroekonomiczną W zakres polityki makroekonomicznej wchodzą m.in.: polityka pieniężna, polityka finansowa, polityka fiskalna polityka budżetowa, której częścią jest polityka fiskalna (finanse publiczne) polityka handlowa (handel zagraniczny), w tym m.in. polityka celna Do polityk mikroekonomicznych najczęściej zalicza się: politykę przemysłową, politykę rolną. Geneza. Często spotyka się poglądy głoszące, że polityka gospodarcza jako zjawisko pojawiła się w latach 30. XX wieku (w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, który dotknął gospodarki światowej) lub, w państwach takich jak Polska, dopiero po upadku scentralizowanego systemu gospodarczego i wkroczeniu tych państw na drogę reform rynkowych. Oba te poglądy są błędne, pierwszy bowiem odwołuje się do nieprawdziwego założenia, że polityka gospodarcza sprowadza się tylko do radykalnego interwencjonizmu państwowego. Tymczasem polityka gospodarcza nie jest tylko zestawem narzędzi uruchamianych w celu przeciwdziałania recesji, musi być prowadzona w każdych warunkach gospodarczych, ponieważ jest czynnikiem determinującym istnienie państwa. Z tego powodu genezy zjawiska, jakim jest...