1. Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną? Człowiek jest istotą biologiczną i społeczną. Oznacza to, że nie jest tylko przedstawicielem świata przyrody ale żyje także we wspólnocie. Za jej pomocą zaspokaja potrzeby biologiczne i psychiczne, pełniąc jednocześnie wiele ról. 2. Jaką rolę spełnia rodzina w życiu człowieka? Funkcje rodziny: - utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa, - utrzymuje ciągłość kulturową przez przekazywanie z pokolenia na pokolenie dziedzictwa kulturowego, - zaspokaja potrzeby emocjonalne np. miłość, bezpieczeństwo. - przekazuje wartości moralne w procesie wychowawczym, - zaspokaja potrzeby materialne swoich członków 3. Wymień rodzaje grup społecznych. Rodzaje grup społecznych dzielimy według: - wielkości - małe (rodzina) - duże (partia polityczna) - typ przynależności - dobrowolny (organizacje, sekty religijne, drużyny sportowe) - przymusowy (rodzina, grupa religijna lub terytorialna) - rodzaj więzi - formalne (partia polityczna, wojsko, stowarzyszenie) - nieformalne i formalne (grupa rówieśnicza, przyjaciele, koledzy, rodzina) - pierwotne i wtórne 4. Grupa społeczna tj. rodzina, uczniowie, mieszkańcy miasta. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. 5. Wymień normy i reguły obowiązujące w grupach społecznych. Norma jest obowiązującym wzorem zachowania. Jeżeli ten wzór zachowania jest spełniony, jeżeli się nim w życiu codziennym kierujemy, morze jej towarzyszyć obietnica nagrody, w przeciwnym razie może grozić określona kara za jej nieprzestrzeganie. Każdy kto naruszy obowiązujący wzór zachowania, powinien mieć świadomość, że spotka go za to kara. Mówimy wówczas, że jest to człowiek mający poczucie odpowiedzialności. 6. Szkoła jako makrogrupa (wielka grupa) społeczna. Szkoła stanowi jeden z rodzajów przykładów grup społecznych, grupującą ludzi w różnym wieku: dzieci lub młodzież i nauczycieli. Grupa społeczna jest to troje lub więcej ludzi, między którymi istnieją różne więzi o trwałym charakterze. Ludzie tworzący grupę społeczną mają poczucie odrębności od innych grup, wspólny system wartości, cela a także własną symbolikę. 7. Naród jako wielka grupa społeczna i jej cechy. Naród jest jednym z przykładów makrogrupy, jest to zbiorowość ludzi mających świadomość swej odrębności od innych, połączonych wspólną tradycją, kulturą (często językiem) i posiadających w związku z tym poczucie przynależności do jednej wspólnoty. Makrogrupy są to wielkie grupy, których członkowie nie pozostają na ogół w...