Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu. Klasyfikacji bonitacyjnej gleby używa się z reguły słowa grunt. Może ono oznaczać glebę, •użytek lub dowolny fragment ziemi użytkowanej rolniczo, wykazujący pewną jednolitość lub stanowiący całość terenu. Tabela klas gruntów obejmuje bonitację gleb: 1) gruntów ornych, 2) użytków zielonych 3) gruntów pod lasami 4) gruntów pod wodami Bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych opiera się przede wszystkim na terenowych badaniach odkrywek glebowych. ze szczególnym uwzględnieniem takich cech morfologicznych i właściwości gleb jak jej położenie, budowa profilu ( głębokość gleby i poziomu próchniczego) barwa, struktura, skład granulometryczny poszczególnych poziomów, przepuszczalność. stosunki wodne, odczyn, zawartość CaCO3 inne. W obrębie gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami I [ II, IIIa, IVa, IVb, V, VI i VIRz. Klasa I- gleby orne najlepsze Gleby te występują zawsze w(dobrych warunkach fizjologicznych to jest na równinach, lub na bardzo łagodnych pochyłościach. Są zasobne we wszystkie składniki pokarmowe roślin, mają dobrą naturalną strukturę, nie wykazują większego zakwaszenia, maja dobre stosunki wodno - powietrznej nie wymagają melioracji. Można na nich osiągać bez większych nakładów (nawet przy średniej kulturze rolnej) wysokie plony najszlachetniejszych i głęboko korzeniących się roślin uprawnych. Są to gleby najlepsze, wchodzą w skład kompleksu pszennego bardzo dobrego. Do klasy tej zalicza się najlepsze czarnoziemy leśno-stepowe, najlepsze mady pyłowe i próchnicze, najlepsze czarnoziemy leśno - łąkowe i czarne ziemie wytworzone z glin marglistych i utworów pyłowych, najlepsze czarnoziemne rędziny namyte, najlepsze gleby brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowatych oraz - wyjątkowo - najlepsze globy brunatne wytworzone z glin. Klasa II - gleby orne bardzo dobre Są zbliżone właściwościami do gleb klas I, ale występują w nieco gorszych, choć jeszcze dobrych warunkach rzeźby terenu. Mają gorsze stosunki wodne, są mniej przepuszczalne, mniej przewiewne trochę trudniejsze do uprawy, są zmeliorowane lub nie wymagają melioracji.Wchodzą w skład kompleksów pszennego bardzo dobrego lub pszennego dobrego. Nadają się pod płodozmiany specjalne dla najbardziej wymagających roślin prawnych. a również bardzo dobrze pod sady. Do klasy lej zalicza się bardzo dobre czarnoziemy leśno — stepowe i leśno łąkowe wytworzone z utworów lessowych i glin marglistych, bardzo...