1.Ruch drgający, harmoniczny- ruch powtarzający się.

Prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się też jej wartość i zwrot.

W położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego

jest równa=0. Ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem

przyśpieszonym a oddala opóźnionym.

2. Amplituda drgań- to największe odchylenie drgającego ciała od

położenia równowagi. Okres drgań- czas wykonania jednego pełnego

drgania w ruchu drgającym, czyli czas pomiędzy wystąpieniami tej

samej fazy ruchu drgającego.

3. Ruchem przyśpieszonym

5. wahadło sprężynowe- ciało zawieszone na sprężynie, które może

w polu grawitacyjnym wykonywać pionowe drgania swobodne.

m- masa

k- współczynnik sprężystości sprężyny

T- okres drgań T=2π√(m/k)

6.Gazy- łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń

7. Ruchy Browna - są to chaotyczne, bezładne ruchy maleńkich cząstek

substancji wywołane chaotycznym i bezładnym ruchem cząsteczek

środowiska otaczających te cząstki.

5. Wahadło matematyczne- Punkt materialny zawieszony na nierozciągliwej

i nieważkiej nici. Jest to idealizacja wahadła fizycznego. Ważną cechą wahadła

matematycznego jest niezależność okresu drgań od maksymalnego wychylenia

dla niewielkich wychyleń wahadła.T=2π√(l/g)

6.Dyfuzja- samorzutne rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej.

Dyfuzja zachodzi w cieczach, ciałach stałych i gazach.

Ciałami sprężystymi nazywamy takie ciała, które pod działaniem niezbyt

dużych sił odkształcają się nietrwale, tzn. po zaprzestaniu oddziaływania

zewnętrznego wracają do pierwotnego kształtu.

Ciecze

Atomy w cieczach słabiej przyciągają sie niż w ciałach stałych.

Odległości pomiędzy nimi są większe. Atomy mogą swobodnie się

przemieszczać. Wykonują ruchy postępowe.

2. Właściwości

Ciecze przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują. Ich objętości nie da się zmniejszyć.

Gazy:

Odległości pomiędzy atomami w gazach są największe. Atomy odpychają się od siebie.

Mogą swobodnie sie przemieszczać, wykonują ruchy postępowe.

2. Właściwości

Gazy zajmują całą dostępną przestrzeń. Są ściśliwe, można zmienić ich objętość.