Europa napoleońska Od konsulatu do cesarstwa • konstytucja roku 1799: Bonaparte pierwszym konsulem na okres 10 lat; zwierzchnictwo pierwszego konsula nad władzą ustawodawczą, wyłączność inicjatywy ustawodawczej; władza ustawodawcza rozdzielona między Radę Stanu, Ciało Prawodawcze i Trybunat; w konstytucji brak zapisów o prawach obywatelskich • idea silnego scentralizowanego państwa i ekspansji europejskiej • państwo policyjne: Bonaparte powołał pięć niezależnych od siebie struktur policyjnych, które rywalizowały ze sobą w kontrolowaniu społeczeństwa i zwalczaniu przeciwników władzy • amnestia dla emigrantów, bez możliwości odzyskania majątków • 1801 rok – konkordat zawarty z Kościołem umacnia pozycję Bonapartego w państwie (pierwszy konsul uzyskuje prawo mianowania biskupów, biskupi muszą przysięgać na wierność rządowi, papież akceptuje konfiskatę ziem kościelnych dokonaną podczas rewolucji); swoboda kultu religijnego; księża otrzymują pensje z budżetu państwa • likwidacja samorządu, lokalni urzędnicy mianowani przez rząd • pokój z Austrią w Lunéville w Lotaryngii – luty 1801 roku (po bitwach pod Marengo i Hohenlinden); Francja powiększa swe posiadłości we Włoszech, obsadza lewy brzeg Renu • pokój z Anglią w Amiens w marcu 1802 roku (po kapitulacji wojsk francuskich w Egipcie latem 1801); Francja zrzekła się pretensji do Egiptu, Anglia zobowiązała się zwrócić zakonowi joannitów Maltę, zachowała natomiast zabrany Holendrom Cejlon oraz Hiszpanom Trynidad – koniec II koalicji antyfrancuskiej • 1802 – urząd pierwszego konsula dożywotni, z prawem wyznaczania następcy (w kwestii tej zmiany w konstytucji Bonaparte przeprowadził plebiscyt) • 1804 rok – ogłoszenie kodeksu cywilnego (zwanego od roku 1807 kodeksem Napoleona): • równość obywateli wobec prawa • wolność sumienia i wyznania • świecki charakter małżeństwa; dominująca rola męża i ojca w rodzinie • nienaruszalność własności prywatnej • zakaz tworzenia stowarzyszeń robotniczych • 2 grudnia 1804 roku – koronowanie Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów (w wyniku przeprowadzonego plebiscytu) III koalicja • Napoleon przygotowuje inwazję na Wyspy Brytyjskie; w maju 1803 roku wybucha wojna francusko-angielska (przyczyna: wprowadzenie przez Francję ceł protekcjonistycznych) • 11 sierpnia 1804 roku – cesarz rzymski narodu niemieckiego Franciszek II ogłasza się dziedzicznym cesarzem Austrii (jako Franciszek I); cesarz rzymski był tytułem elekcyjnym, a więc mniej ważnym z punktu widzenia ówczesnej doktryny państwowej od cesarza dziedzicznego; poza tym Franciszek obawiał się, obserwując wzrost wpływów...