REGULAMIN

1. Uczestnictwo na zajęciach możliwe jest tylko:

a) Po opłaceniu kursu (wykupieniu karnetu) w dniu rozpoczęcia zajęć.

b) Dzięki zgodzie lekarza, stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału na zajęciach w wodzie.

2. Przed i po zajęciach odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice lub opiekunowie.

3. Czas trwania zajęć 60 minut. Czas może ulec zmianie w zależności od natężenia lub poziomu trudności zajęć.

4. Szkoła Pływania „SHARK” do każdego uczestnika podchodzi indywidualnie.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni.

6. Instruktor prowadzący odpowiedzialny jest za uczestnika od momentu sprawdzenia obecności do zbiórki kończącej zajęcia.

7. Uczestnicy kursu dobierani są do grup pod względem wieku i umiejętności pływackich.

8. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

a) W zamian za osobę nieobecną na zajęciach, może wziąć udział w lekcji rodzeństwo lub inna osoba po wcześniejszym poinformowaniu o tym instruktora prowadzącego.

b) W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w kursie Szkoła Pływania nie zwraca wpłaconej kwoty za niewykorzystane lekcje.

c) W przypadku nie zrealizowania zajęć z winy Szkoły Pływania lekcje takie podlegają rozliczeniu.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia i ratowników.

10. Każdy osoba uczestnicząca w zajęciach musi posiadać: strój kąpielowy, czepek, ręcznik, okularki oraz klapki.

11. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

12. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności.

13. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.