Bezpieczenstwo panstwa:

Oznacza zdolność państwa do ochrony wartości (fundamentalnych dla państwa i obywateli) i dążenie do ochrony państwa i społeczeństwa przed rożnego rodzaju zagrożeniami. Bezpieczeństwo państwa jest to proces i stan zabezpieczenia żywotnych interesów jednostki społeczeństwa i państwa we wszystkich sferach ich funkcjonowania przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewniające trwały rozwój chronionych wartości podmiotów obiektów. Punktem wyjścia dla bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo jednostki. Bezpieczenstwo jednostki to zapewnienie warunków realizacji praw i wolności oraz możliwości jej samorozwoju. Bezpieczeństwo jednostki zależy miedzy innymi od ustroju państwa, od stanu gospodarki, sfery społecznej, kultury i potencjału duchowego kraju. Bezpieczeństwo państwa oznacza wolność od zagrożeń stwarzających ryzyko jego przetrwania oraz rozwoju. Bezpieczeństwo państwa jest uzależnione:

1. Zdolność reagowania na zmiany sytuacji geopolitycznej.

2. Powstawania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Od poziomu potencjałów państwa (gospodarczego, demograficznego, militarnego).

4. Trwałość i stabilność ustroju państwowego i jego struktur.

5. Zależy od efektywności systemow kierowania państwem wewnętrznie i zewnętrznie.

Niezmienną i stałą gwarancją bezpieczeństwa państwa jest jego nie podległość.

Polityka bezpieczeństwa jest wpisana w polityki szczegółowe (np. socjalno militarną, oświatową). Na polityke bezpieczeństwa państwa skladaja się nastepujace procesy:

1. Proces formułowania strategii bezpieczeństwa narodowego.

2. Budowanie podstaw prawnych systemu bezpieczeństwa państwa.

3. Finansowanie bezpieczeństwa.

4. Planowanie i programowanie rozwoju sił bezpieczeństwa.

5. Proces zbierania i rozpowszechniania lub utajnienia określonych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

6. Kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa.

Podmiotem bezpieczeństwa są:

1. Jednostki

2. Grupy społeczne

3. Państwo rozumiane jako organy państwowe

Podmiotami bezpieczeństwa sa instytucje które maja bezpieczeństwo zapewniać i te którym ma się je zapewnic.

Przedmiotem bezpieczeństwa sa: potencjalne i istnieacezagrozenia i kryzysy, które mogą godzic w wartości i interesy. Treści bezpieczeństwa łączące przedmioty i podmioty w ich zależnościach i działaniach.

System bezpieczeństwa państwa to ogół celów zabezpieczenia interesów społecznych narodowych i społecznych, powiązanych ze sobą organow administracji publicznej wraz ze srodkami którymi dysponuje. W skład bezpieczeństwa państwa wchodzą zalozenia koncepcyjne ( strategii i programu, a także normy prawne regulujące sferę bezpiczenstwa).