Bezpieczenstwo panstwa: Oznacza zdolność państwa do ochrony wartości (fundamentalnych dla państwa i obywateli) i dążenie do ochrony państwa i społeczeństwa przed rożnego rodzaju zagrożeniami. Bezpieczeństwo państwa jest to proces i stan zabezpieczenia żywotnych interesów jednostki społeczeństwa i państwa we wszystkich sferach ich funkcjonowania przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewniające trwały rozwój chronionych wartości podmiotów obiektów. Punktem wyjścia dla bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo jednostki. Bezpieczenstwo jednostki to zapewnienie warunków realizacji praw i wolności oraz możliwości jej samorozwoju. Bezpieczeństwo jednostki zależy miedzy innymi od ustroju państwa, od stanu gospodarki, sfery społecznej, kultury i potencjału duchowego kraju. Bezpieczeństwo państwa oznacza wolność od zagrożeń stwarzających ryzyko jego przetrwania oraz rozwoju. Bezpieczeństwo państwa jest uzależnione: 1. Zdolność reagowania na zmiany sytuacji geopolitycznej. 2. Powstawania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. 3. Od poziomu potencjałów państwa (gospodarczego, demograficznego, militarnego). 4. Trwałość i stabilność ustroju państwowego i jego struktur. 5. Zależy od efektywności systemow kierowania państwem wewnętrznie i zewnętrznie. Niezmienną i stałą gwarancją bezpieczeństwa państwa jest jego nie podległość. Polityka bezpieczeństwa jest wpisana w polityki szczegółowe (np. socjalno militarną, oświatową). Na polityke bezpieczeństwa państwa skladaja się nastepujace procesy: 1. Proces formułowania strategii bezpieczeństwa narodowego. 2. Budowanie podstaw prawnych systemu bezpieczeństwa państwa. 3. Finansowanie bezpieczeństwa. 4. Planowanie i programowanie rozwoju sił...