forma podstawowa II forma III forma arise arose arisen powstawać, pojawiać się awake awoke awoken budzić się be was been być bear bore borne nosić, rodzić beat beat beaten bić become became become zostawać befall befell befallen przytrafić się, spotykać begin began begun zaczynać, zacząć behold beheld beheld ujrzeć bend bent bent pochylić się beset beset beset dreczyć, prześladować bet bet bet zakladać się bind bound bound przywiązywać bite bit bitten gryźć, kąsać bleed bled bled krwawić blow blew blown dmuchać break broke broken tłuc, połamać breed bred bred hodować bring brought brought przynosić build built built budować burn burnt burnt palić, spalać się burst burst burst rozrywać buy bought bought kupować can could been able móc cast cast cast rzucać catch caught caught łapać choose chose chosen wybierać come came come przychodzić cost cost cost kosztować creep crept crept skradać się cut cut cut kroić dig dug dug kopać do did done robić draw drew drawn rysować dream dreamt dreamt snić drink drank drunk pić drive drove driven jechać dwell dwelt dwelt mieszkać eat ate eaten jeść fall fell fallen upaść feed fed fed karmić feel felt felt czuć flee fled fled uciekać fling flung flung rzucać fly flew flown lecieć forbid forbade forbidden zakazywać forecast forecast forecast przewidywać forget forgot forgotten zapominać forgive forgave forgiven wybaczać forsake forsook forsaken porzucać freeze froze frozen mrozić get got got dostać give gave given dawać go went gone iść grind ground ground kruszyć hang hung hung wisieć hang hanged hanged zawieszać have had had mieć hear heard heard słyszeć hide hid hidden skrywać hit hit hit uderzać hold held held trzymać hurt hurt hurt skrzywdzić, zranić, sprawiać keep kept kept trzymać, zachowywać kneel knelt knelt klękać know knew known wiedzieć, znać lay laid laid kłaść, położyć lead led led prowadzić lean leant leant skłonić się, opierać, przechylić leave left left wychodzić lend lent lent pożyczać (komuś) let let let pozwalać lie lay lain leżeć lie lied lied kłamać light lit lighted lit lighted zapalać lose lost lost gubić make made made robić may might - móc mean meant meant oznaczać, mieć na myśli meet met met spotkać się mistake mistook mistaken pomylić mow mowed mown kosić must had to had to musieć pay paid paid płacić put put put klaść, wsadzić quit quit quit zrezygnować read read read czytać rid rid rid uwalniać, oczyścić ride rode ridden jeździć konno ring rang rung dzwonić rise rose risen rosnąć run ran run biec saw sawed sawn piłować, rżnąć say said said mówić see saw seen widzieć seek sought sought...