forma podstawowa II forma III forma

arise arose arisen powstawać, pojawiać się

awake awoke awoken budzić się

be was been być

bear bore borne nosić, rodzić

beat beat beaten bić

become became become zostawać

befall befell befallen przytrafić się, spotykać

begin began begun zaczynać, zacząć

behold beheld beheld ujrzeć

bend bent bent pochylić się

beset beset beset dreczyć, prześladować

bet bet bet zakladać się

bind bound bound przywiązywać

bite bit bitten gryźć, kąsać

bleed bled bled krwawić

blow blew blown dmuchać

break broke broken tłuc, połamać

breed bred bred hodować

bring brought brought przynosić

build built built budować

burn burnt burnt palić, spalać się

burst burst burst rozrywać

buy bought bought kupować

can could been able móc

cast cast cast rzucać

catch caught caught łapać

choose chose chosen wybierać

come came come przychodzić

cost cost cost kosztować

creep crept crept skradać się

cut cut cut kroić

dig dug dug kopać

do did done robić

draw drew drawn rysować

dream dreamt dreamt snić

drink drank drunk pić

drive drove driven jechać

dwell dwelt dwelt mieszkać

eat ate eaten jeść

fall fell fallen upaść

feed fed fed karmić

feel felt felt czuć

flee fled fled uciekać

fling flung flung rzucać

fly flew flown lecieć

forbid forbade forbidden zakazywać

forecast forecast forecast przewidywać

forget forgot forgotten zapominać

forgive forgave forgiven wybaczać

forsake forsook forsaken porzucać

freeze froze frozen mrozić

get got got dostać

give gave given dawać

go went gone iść

grind ground ground kruszyć

hang hung hung wisieć

hang hanged hanged zawieszać

have had had mieć

hear heard heard słyszeć

hide hid hidden skrywać

hit hit hit uderzać

hold held held trzymać

hurt hurt hurt skrzywdzić, zranić, sprawiać

keep kept kept trzymać, zachowywać

kneel knelt knelt klękać

know knew known wiedzieć, znać

lay laid laid kłaść, położyć

lead led led prowadzić

lean leant leant skłonić się, opierać, przechylić

leave left left wychodzić

lend lent lent pożyczać (komuś)

let let let pozwalać

lie lay lain leżeć

lie lied lied kłamać

light lit lighted lit lighted zapalać

lose lost lost gubić

make made made robić

may might - móc

mean meant meant oznaczać, mieć na myśli

meet met met spotkać się

mistake mistook mistaken pomylić

mow mowed mown kosić

must had to had to musieć

pay paid paid płacić

put put put klaść, wsadzić

quit quit quit zrezygnować

read read read czytać

rid rid rid uwalniać, oczyścić

ride rode ridden jeździć konno

ring rang rung dzwonić

rise rose risen rosnąć

run ran run biec

saw sawed sawn piłować, rżnąć

say said said mówić

see saw seen widzieć

seek sought sought szukać, aportować

sell sold sold sprzedawać

send sent sent wysyłać

set set set przygotowywać, ustawić

sew sewed sewn szyć

shake shook shaken trząść, wstrząsnąć

shear sheared shorn strzyc

shed shed shed rozsiewać, lać, rozlać

shine shone shone świecić, zabłysnąć

shoot shot shot wystrzelić, strzelać

show showed shown pokazywać

shrink shrank shrunk kurczyć się

shut shut shut zamykać

sing sang sung śpiewać

sit sat sat siadać

sleep slept slept spać

slide slid slid pośliznąć się

sling slung slung zawieszać, podwieszać

slit slit slit rozciąć, poderżnąć

smell smelt smelt pachnieć

sow sowed sown sowed siać, zasiać

speak spoke spoken mówić

speed sped sped pędzić, jeździć (z dużą prędkością)

spell spelt spelt przeliterować

spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać czas

spill spilt spilt rozlewać

spin spun spun snuć, wirować, obracać

spit spat spat pluć, napluć

spoil spoilt spoilt uszkadzać, psuć, zepsuć

spread spread spread rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć

spring sprang sprung sprężynować

stand stood stood stać

steal stole stolen kraść

stick stuck stuck przyklejać(się)

sting stung stung kłuć

stink stank stunk śmierdzieć

stride strode stridden kroczyć

strike struck struck strajkować, walić, uderzać

strive strove striven dążyć do czegoś, usiłować, krzątać

swear swore sworn klnąć

sweep swept swept zamiatać

swell swelled swollen spuchnąć, obrzęknąć

swim swam swum pływać

swing swung swung huśtać się, machać czymś

take took taken brać

teach taught taught uczyć (kogoś)

tear tore torn drzeć

tell told told mówić, powiedzieć

think thought thought myśleć

throw threw thrown rzucać

thrust thrust thrust pchać, atakować, napierać

tread trod trodden stąpać, chodzić po czymś

wake woke woken budzić się

wear wore worn mieć na sobie, ubierać

weave wove woven przemykać

weave wove woven tkać, wplatać

weep wept wept płakać

win won won wygrać

wind wound wound owijać, nawijać

wring wrung wrung wyciskać, ściskać czyjeś ręce

write wrote written pisać