Do uczestników postępowania administracyjnego należą: a) strony; b) podmioty na prawach strony; c) osoby zainteresowane. Głównym podmiotem postępowania administracyjnego jest strona. STRONA- jest to każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Stronami w postępowaniu mogą być: 1) osoby fizyczne - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika; 2) osoby prawne - urząd i bank; 3) państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 4) organizacje społeczne 5. Strona biorąca udział w postępowaniu posiada zdolność procesową, tzn. zdolność do podejmowania czynności procesowych osobiście lub przez pełnomocnika. 6. Pełnomocnictwo to upoważnienie do zastępowania strony przed sądem lub organem administracji oparte na oświadczeniu woli reprezentowanego. 7. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo może zawierać upoważnienie do prowadzenia w imieniu strony wszelkich spraw w postępowaniu administracyjnym lub do prowadzenia poszczególnych spraw albo ich części bądź tylko do podejmowania niektórych czynności procesowych. 8. Osoby fizyczne posiadają zdolność procesową pełną lub ograniczoną (w zależności od tego czy mają pełną czy ograniczoną zdolność do czynności prawnej). Osoby nie mające pełnej zdolności procesowej, działają w postępowaniu przez swoich przedstawicieli ustawowych którymi są: - dla małoletnich- rodzice i opiekunowie - dla ubezwłasnowolnionych częściowo - kuratorzy - dla ubezwłasnowolnionych całkowicie - opiekun wyznaczony przez sąd 9. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi z mocy prawa, kuratorzy i opiekunowie na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego. Strony nie będące osobami fizycznymi, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli. 10. Osobistego udziału strony wymaga się jedynie wtedy, kiedy charakter czynności prawnych wymaga jej osobistego udziału np. złożenie zeznania. 11. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Strona udziela pełnomocnictwa na piśmie lub zwraca je do protokołu. Pełnomocnictwo może obejmować upoważnienie do prowadzenia w imieniu strony wszelkich spraw, poszczególnych spraw i ich części lub do podejmowania niektórych czynności procesowych np. występowanie na rozprawie, składanie wniosków dowodowych itp. KPA - dopuszcza niekiedy tzw. domniemane pełnomocnictwo które polega na tym, że organ prowadzący postępowanie może nie żądać dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli: -...